ЗАПОВЕД № 4016/22.11.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 83,60 кв.м от обособено помещение с обща застро

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 25 Ноември 2022, 11:49
Валидно до: Вторник, 20 Декември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 4016/22.11.2022 г.

 

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.43 от дневния ред на проведеното на 26.07.2022 г. заседание (Протокол №40)

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ 83,60 кв.м от обособено помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м – без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги“, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена сграда „Дом на нефтохимика“ с идентификатор 07079.612.181.1 по Кадастрална карта (КК) на гр.Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр.Бургас, идентичен с УПИ І в кв.125 по плана на ЦГЧ-гр.Бургас, целият с площ 4180 кв.м.

Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1355 (хиляда триста петдесет и пет) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване – 135,50 (сто тридесет и пет лв. и петдесет ст.) лева и депозит в размер на 4065 (четири хиляди и шестдесет и пет) лева.

Търгът да се проведе на 14.12.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 12.12.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 13.12.2022 година.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Молба–образец /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор–проект /приложение №3/, Схема-разпределение на имота и Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван след предварително записване на тел. 0889410445 – Димитър Маджаров.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота, да се проведе на 21.12.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 19.12.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 20.12.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1267 Последна промяна: 11:50:52, 25 ноември 2022