ЗАПОВЕД № 4020/22.11.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.441

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 25 Ноември 2022, 11:47
Валидно до: Вторник, 20 Декември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 4020/22.11.2022 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.14 от дневния ред на проведеното на 14.09.2022 г. заседание (Протокол № 41)

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.605.441 (нула седем нула седем девет точка шест нула пет точка четири четири едно), целият с площ 10 800 /десет хиляди и осемстотин/ кв. м по Кадастрална карта на гр. Бургас, при съседи: 07079.605.333, 07079.605.334, 07079.605.419, 07079.605.421, 07079.605.502, 07079.605.547, 07079.605.559, 07079.605.674, на гр. Бургас, неурегулиран, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, за който е съставен Акт № 8878/29.01.2018 г. за частна общинска собственост.

Определям начална тръжна цена в размер на 809 840 (осемстотин и девет хиляди осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 80 984 (осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 80 984 (осемдесет хиляди деветстотин осемдесет и четири) лева, без ДДС и цена на тръжната документация – 1619,68 (хиляда шестстотин и деветнадесет лв. и шестдесет и осем ст.) лева, без ДДС.

Определям следните минимални изисквания към участниците в тръжната процедура, за които представят писмено предложение:

1. Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията - до 12 месеца от датата на сключване на договора – 6 000 000 лева; до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора – 4 000 000 лева).

2. Да предложат брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба – не по- малко от 100 души, които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години от датата на въвеждане в експлоатация на целия комплекс от производства.

3. Да предложат размер на инвестицията - не по-малко от 10 000 000 /десет милиона/ лева за 24 месеца от датата на сключване на договора.

Утвърждавам тръжна документация за търга за посочения в тази заповед имот, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/ Наддавателно предложение /приложение №4/; Предложение /Приложение № 5/; Копие от скица на имота; Заповед.

Търгът да се проведе на 14.12.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, IBAN: BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 12.12.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 13.12.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 21.12.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, ет.1, зала 1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 19.12.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 20.12.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/
Кмет на Община БургасЕОРГИЕВА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1972 Последна промяна: 11:51:16, 25 ноември 2022