ЗАПОВЕД № 424/09.02.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, в пакет, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне, по одобрена план – схема, на

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 10 Февруари 2023, 09:25
Валидно до: Понеделник, 6 Март 2023, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

 

424/09.02.2023 г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 20 от проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол № 20),

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, в пакет, за срок от 10 (десет) години, на части от имоти – публична общинска собственост, за поставяне, по одобрена план – схема, на поставяеми обекти – зарядни станции за електроавтомобили, както следва:

  1. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.602.732 – на паркинг в улична регулация между бл.17 и бл.18, ж.к. „Славейков“, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  2. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.501.524 – на съществуващ паркинг в УПИ V-82,292,293 „за озеленяване“, кв.12 по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Бургас, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м - прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  3. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.820.95 – на съществуващ паркинг в УПИ X „за хотел и общ. обсл.“, кв.5 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  4. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.820.1250 – паркинг в улична регулация (тупикова улица, водеща към пристанището в кв. Сарафово, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  5. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.622.162 – в улична регулация (улицата, разделяща кв.1 и кв.2 на „Приморски парк“), представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  6. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.622.162 – паркинг в улична регулация (паркингът до „Сакса бийч“), представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  7. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.607.476 – паркоместа в улична регулация на ул. „Адам Мицкевич“, представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  8. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.618.131 – паркоместа в улична регулация на ул. „Княз Александър Батенберг“ (до спортна площадка „Васил Левски“), представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м - прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  9. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.614.219 – паркоместа в улична регулация на ул. „Фердинандова“ (в участъка между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Ивайло“), представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м - прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС;
  10. Част от имот, находящ се в град Бургас, ПИ 07079.614.128 – паркинг в улична регулация (между кв.46 и кв.38, ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас), представляващ терен с площ от 26 кв. м (включващ площта от 1 кв.м за разполагане на зарядната колонка и 25 кв.м – прилежащи паркоместа), за разполагане на зарядни станции за зареждане на електромобили, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 200 (двеста) лева, без ДДС.

 

II.Тръжната процедура да се проведе при следните условия:

1. Начална тръжна месечна наемна цена общо за позиции от 1 до 10 включително, в размер на 2000 (две хиляди) лева, без ДДС;

2. Стъпка на наддаване общо за позиции от 1 до 10 включително, в размер на 200,00 (двеста) лева;

3. Върху достигнатата при търга цена се начислява 20 % ДДС;

4. Наемната цена се актуализира ежегодно към датата на подписване на договора съгласно официалния инфлационен индекс на потребителските цени, определен от НСИ и при промяна на Тарифата за определяне началния /минимален/ размер на месечния наем за 1кв.м площ, при предоставяне на общинска собственост под наем / в лева;

5. Депозит за участие в търга – трикратния размер на началната тръжна месечна наемна цена общо за позиции от 1 до 10 включително, в размер на 6000,00 (шест хиляди) лева, който следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501;

6. Всички разходи във връзка с използването на имотите: разходите във връзка с монтажа на зарядната станция, изразходената енергия по време на експлоатацията, данъци, такси, консумативи и др. са за сметка на наемателя;

7. Цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа;

8. Оглед на имотите, всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа, след закупуване на тръжна документация;

9. Търгът да се проведе на 01.03.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 27.02.2023 г.

10. Заявления ведно с изискуемите тръжни документи за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и наименованието на предмета на търга, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 28.02.2023 г.

 

III. Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/; декларация /приложение № 2/; договор - проект /приложение № 3/; наддавателно предложение /приложение № 4/; схема за поставяне на зарядна колонка, съгласувана от гл.архитект на Община Бургас; заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

 

ІV. Условия за участие

1.Кандидати в процедурата, публичен търг с тайно наддаване могат да бъдат, ЕТ или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;

2. Изискуеми документи поставени в надписан, запечатан, непрозрачен плик, обозначени по реда предвиден в НРПУРОИ.

 

2.1. Заявление за участие в търга (по образец);

2.2. Документ за внесен депозит;

2.3. Документ за внесена сума за закупена тръжна документация;

2.4. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга (при участие на пълномощник);

2.5. Посочен върху плика с предложението ЕИК съгл. чл.23, ал.4 от ЗТР;

2.6. Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация (по образец), когато е приложимо;

2.7. Всеки един от кандидатите в публичния търг трябва да представи, в отделен запечатан непрозрачен плик документи по допустимост, а именно: Техническо предложение, в което да са посочени броя на зарядните станции за бързо зареждане (минимум 60% от зарядните станции следва да бъдат бързозарядни), техническите характеристики на зарядните станции, включително, но не само: площ, височина, инструкция и сертификати за безопасност и съответствие и точно местоположение на съоръжението по предлаганата схема. Ситуационно решение и необходимите инвестиционни проекти(идейна фаза) за изграждане на временни връзки за захранване на отделните съоръжения с посочване на техническите им характеристики в съответствие с действащата нормативна уредба;

2.8. Наддавателно предложение, поставено в надписан, запечатан, непрозрачен плик, обозначени по реда предвиден в НРПУРОИВ (приложение №4 от тръжната документация) и поставен в плика с изискуемата документация;

2.9. Договор-проект (приложение № 3) – подписан, в който е предвидено, че спечелилият участник е длъжен изцяло за своя сметка и на своя отговорност да съгласува разполагането на зарядните станции със съответните инфраструктурни дружества, като се сдобие с необходимите лицензии и разрешителни за извършване на дейността, както и поема всички разходи за ел. енергия, включително чрез монтаж на отчетни електромери.

 

V. Не се допускат до участие в публичния търг с тайно наддаване кандидати, които не са представили някои от изискуемите документи и / или при наличие на следните обстоятелства:

1. Кандидатът е обявен в несъстоятелност, в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация;

2. При наличие на обстоятелствата за отстраняване на участник посочени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи;

3. Изискуемите документи не са поставени в запечатан, непрозрачен плик и/или върху плика не са отбелязани имената и ЕГН (ЕИК) на участника, телефон и наименованието на предмета на търга;

4. Тръжната документация е закупена след обявения срок;

5. Депозита за участие не е внесен;

6. Не отговарят на други условия поставени като изисквания в процедурата;

7. Техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в раздел IV, т.2.7.

 

VІ. При отказ на обявения за спечелил търга участник да сключи договор за наем с община Бургас, внесеният от него депозит остава в полза на Община Бургас и се предлага на втория участник в търга да сключи договор за наем на предложената от него цена. В случай, че втория класиран участник откаже сключване на договор, неговият депозит остава в полза на Община Бургас и се обявява нов търг.

При непровеждане на публичния търг, се провежда повторен търг при същите условия на 08.03.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 06.03.2023 година.

Заявлениe ведно с изискуемите тръжни документи за участие в повторния търг се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК, телефон и наименованието на предмета на търга, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 07.03.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник, да се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас и да се публикува на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ЙОРДАНКА БЕНОВА-АНАНИЕВА

За Кмет на Община Бургас

Съгласно Заповед № 412/08.02.2023 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2034 Последна промяна: 09:28:26, 10 февруари 2023