Техническа инфраструктура

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД…

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“, НАМИРАЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел на проекта:  Повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на сектор "Рибарство" в региона чрез осъвременяване на съществуващата лодкостоянка „Ченгене скеле“, гр. Бургас. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите на следните специфични цели: ► Подобряване и осъвременяване на условията на труд и безопасност на местните рибари и да…

Лодкостоянка Сарафово

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ "САРАФОВО"

Обща цел на проекта: Осигуряване на възможност за осъвременяване на Рибарско пристанище "Сарафово", опазване на околната среда, повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти, осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за рибарите и създаване на предпоставки за развитие на дребномащабния крайбрежен риболов на територията на Община Бургас. Реализацията…

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД…

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ, И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

По проекта е  извършена доставка и монтаж на преместваем обект предназначен за ремонтна работилница за рибарски лодки, с цел подобряване безопасността и условията на труд на рибарите; доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, свързани с подобряване качеството на улова и намаляване на отпадъците от акваторията на лодкостоянката. За повишаване…

Лодкостоянка

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕПРОМИШЛЕН РИБОЛОВ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА) В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСК

Проект № BG14MFOP001-4.062-0002-C02 Община Бургас е към края на изпълнението на проект „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно  укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ УПИ І, КВ. 30 (ПИ 07079.20.470) ПО ПЛАНА НА М. „ЪГЪЛА“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС И В ПРИЛЕЖАЩАТА МУ АКВАТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

Проект № BG14MFOP001-1.019-0003 Община Бургас продължава грижата си за местната рибарска общност. След успешно изградените три лодкостоянки на територията на общината, започна изграждането на нова в местността „Ъгъла“, кв. Сарафово. Тя ще предоставя възможността за сезонно укритие на малки рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е 20 лодки с дължина…

Лодкостоянка Крайморие.jpg

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА) В КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел на проекта: Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите чрез подобряване на съществуващата инфраструктура на територията на покрита лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас. Реализацията на проектното предложение допринася за постигане на следните специфични цели: ► Създаване на условия за безопасно съхранение, поддръжка и експлоатация на домуващите…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА ЗАПАДНО ОТ М. РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ (БИВША М. ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ), ОБЩИНА БУРГАС

Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - покрита лодкостоянка, която да обслужва рибарите и подпомага техните дейности от рибарското селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив. Местоположението на обекта е в ПИ 07079.10.1245 по…

Лодкостоянка Крайморие след СМР(1)

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА В АКВАТОРИЯТА СЕВЕРНО ОТ КВ. 54, ПО ПЛАНА НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Проектът предвижда изграждане на покрита лодкостоянка в кв. "Крайморие", гр. Бургас, известен с дългогодишни традиции в риболова и рибовъдството. Кварталът е с постоянно население от 851 души, като на територията му е регистрирано рибарско сдружение "Крайморие", в което членуват 40 човека. До настоящия момент подобно хидротехническо съоръжение (ХТС), служещо като…

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА…

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас" е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-5102118-C001/25.08.2011 г. Резюме: Община Бургас в партньорство с Общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и "Регионално…