ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА) В КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Петък, 9 Април 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И БЕЗОПАСНОСТТА НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В „СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРИСТАНИЩЕН ОБЕКТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА РИБОЛОВНИ ДЕЙНОСТИ - МЯСТО ЗА ВРЕМЕННО УКРИТИЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ (ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА) В КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел на проекта: Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите чрез подобряване на съществуващата инфраструктура на територията на покрита лодкостоянка в кв. „Крайморие“, гр. Бургас.

Реализацията на проектното предложение допринася за постигане на следните специфични цели:
► Създаване на условия за безопасно съхранение, поддръжка и експлоатация на домуващите плавателни съдове на територията на лодкостоянката в кв. Крайморие чрез монтаж на обезопасителни средства;
► Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите на територията на съществуващата лодкостоянка в кв. Крайморие при извършване на риболовна дейност;
► Подобряване на условията за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов.

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд на на рибарите и работещите на защитена лодкостоянка в кв. Крайморие, община Бургас;
♦ Създаване  и оборудване на места за отдих, хранене, почивка и спорт на открито за работещите;
♦ Дейности по информация и публичност.

Статус: изпълнява се (18.03.2021 г.- 18.09.2022 г.)

Очаквани резултати:
√ Създадени условия за безопасно съхранение на домуващите плавателни съдове на територията на лодкостоянката в кв. Крайморие.
√ Подобрена безопасност и условия на труд на рибарите при извършване на риболовна дейност.
√ Подобрени условия за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов.

Бюджет на проекта: 378 485.29 лева без ДДС - БФП 

ДБФП № BG14MFOP001-4.062-0001-C01/МДР-ИП-01-41/18.03.2021 г.

Продължителност: 18 месеца

Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. /ПМДР/
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“, Mярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 650 Последна промяна: 12:00:59, 09 април 2021