ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЛОДКОСТОЯНКА, РАЗПОЛОЖЕНА ЮГОИЗТОЧНО ОТ УПИ І, КВ. 30 (ПИ 07079.20.470) ПО ПЛАНА НА М. „ЪГЪЛА“, ЗЕМЛИЩЕ КВ. „САРАФОВО“, ГР. БУРГАС В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ 07079.1.1474 ПО КК НА ГР. БУРГАС И В ПРИЛЕЖАЩАТА МУ АКВАТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

Четвъртък, 26 Януари 2023
Публикувано от: Камер Ахмедов

Проект № BG14MFOP001-1.019-0003

Община Бургас продължава грижата си за местната рибарска общност. След успешно изградените три лодкостоянки на територията на общината, започна изграждането на нова в местността „Ъгъла“, кв. Сарафово. Тя ще предоставя възможността за сезонно укритие на малки рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е 20 лодки с дължина 6,5 м. 
Лодкостоянката ще е оборудвана с вертикален кей на две нива. Предвидено е и съоръжение, осигуряващо пускането на вода на плавателните съдове, тяхното изваждане на сушата, както и съхранение или за извършване на ремонтни дейности с авторемаркета. В зоните за швартоване на лодките са предвидени колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Ще бъде монтирана котвена система. 
С реализацията на проекта  ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района и особено на тези от дребномащабния крайбрежен риболов. Изпълнението на проекта ще изпълнява и екологична роля като защитно брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване състоянието на морската ивица.

Основна цел: подобряване на условията за развитие на сектор „рибарство“, насърчаване на социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности на територията на Община Бургас.

Специфични цели:
► Създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона;
► Опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в региона;
► Подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност;
► Подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.

Обща стойност: 1 299 462,35 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 799 952,05 лв.,
От които: 
586 044,87 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 
213 907,18 лв. от Държавния бюджет на Република България

Срокът за изпълнение на дейностите е 30.11.2023г.

Проектът се финансира по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕФМДР и държавния бюджет, процедура № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, АДБФП № МДР-ИП-01-101/19.05.2022.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 735 Последна промяна: 10:25:28, 13 февруари 2023