ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ "САРАФОВО"

Четвъртък, 4 Януари 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ

Обща цел на проекта: Осигуряване на възможност за осъвременяване на Рибарско пристанище "Сарафово", опазване на околната среда, повишаване качеството на разтоварваните на сушата продукти, осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за рибарите и създаване на предпоставки за развитие на дребномащабния крайбрежен риболов на територията на Община Бургас.

Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите на следните специфични цели:
► Създаване на условия за безопасно съхранение, поддръжка и експлоатация на домуващите плавателни съдове на територията на Рибарско пристанище "Сарафово";
► Подобряване безопасността и условията на труд на рибарите на територията на Рибарско пристанище "Сарафово" при извършване на риболовна дейност;
► Подобряване на условията за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболовна в Община Бургас;
► Осигуряване на устойчиво развитие на крайбрежния риболов и съхраняване на традициите на риболовната дейност на територията на общината и региона. 

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Доставка и монтаж на съоръжения свързани пряко с експлоатацията на рибарските пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки, включително съоръжения за поставяне/изтегляне на брега в риболовни плавателни съдове.
♦ Дейности по информация и публичност.

Статус: изпълнен (14.12.2023 г.- 20.12.2023 г.)

Постигнати резултати:
√ Осъвременено Рибарско пристанище "Сарафово";
√ Създадени условия за безопасно съхранение, поддръжка и експлоатация на домуващите плавателни съдове на територията на Рибарско пристанище "Сарафово";
√ Подобрена безопасност и условия на труд на рибарите при извършване на риболовна дейност.
√ Подобрени условия за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов.
√ Увеличен капацитет на Рибарско пристанище "Сарафово" със 100 корабни места.

Бюджет на проекта: 1 433 855.28    лева без ДДС - БФП 

ДБФП № BG14MFOP001-1.027-0003-C01/МДР-ИП-01-212/14.12.2023 г.

Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. /ПМДР/
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 90 Последна промяна: 11:29:20, 25 януари 2024