ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“, НАМИРАЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Понеделник, 8 Януари 2024
Публикувано от: Камер Ахмедов
ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“, НАМИРАЩА СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. КРАЙМОРИЕ, ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел на проекта:  Повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на сектор "Рибарство" в региона чрез осъвременяване на съществуващата лодкостоянка „Ченгене скеле“, гр. Бургас.

Реализацията на проектното предложение допринася за постигане целите на следните специфични цели:
► Подобряване и осъвременяване на условията на труд и безопасност на местните рибари и да се осигурят безопасни условия за извършване на рибарска дейност чрез доставка и монтаж на специализирано оборудване; 
► Опазване околната среда и намаляване на количеството отпадъци в акваторията и територията на съществуващата лодкостоянка чрез доставка и монтаж на съоръжения и специфично оборудване
► Проследяване на качеството и контрола на улова, както и да се подкрепи местната рибарска общност в извършване на дейността им и повишаване на информираността

В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
♦ Модернизация и подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез доставка и монтаж на оборудване на територията на Лодкостоянка "Ченгене скеле", Община Бургас;
♦ Повишаване качеството, контрола и опазване на околната среда, чрез доставка и монтаж на оборудване на територията на Лодкостоянка "Ченгене скеле"; 
♦ Дейности по информация и публичност.

Статус: изпълнен (14.12.2023 г.- 20.12.2023 г.)

Постигнати резултати:
√ Осъвременена и надградена съществуваща инфраструктура на територията на лодкостоянка „Ченгене скеле“;
√ подобрени условията на труд и безопасност на заетите лица и на рибарите, които използват лодкостоянка „Ченгене скеле“;
√ Подобрена безопасност и условия на труд на рибарите при извършване на риболовна дейност.
√ Подобрени условия за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов.

Бюджет на проекта: 651 951,79 лева без ДДС - БФП 

ДБФП № BG14MFOP001-1.027-0004-C01/МДР-ИП-01-213/14.12.2023 г.

Финансиране: Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. /ПМДР/
Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 71 Последна промяна: 14:12:47, 08 януари 2024