Техническа инфраструктура

Размер на шрифта: A A A Назад
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДНИТЕ ВОДИ - КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

Основна цел на проекта е изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна мрежа и ПСОВ, ПС1 и ПС2 на кв. Горно езерово. Интегрираният проект за управление на питейните и отпадните води на кв. Горно езерово се разработи в две фази - идеен проект и работен проект.…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО И ТЛАСКАТЕЛ ДО ПСОВ

Конкретна цел на проекта e да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението на гр. Бургас и кварталите му, включено към канализационна система на града, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от всички квартали на…

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА…

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА БУРГАС- МЕДЕН РУДНИК

В рамките на инвестиционния проект бяха рехабилитирани 13 км водопроводна мрежа във всички зони на жилищния комплекс, бяха изградени над 6 км нови канализационни и водопроводни участъци за обслужване на новоизграждащите се жилищни сгради в зона Районен Център, бяха изградени две нови канално-помпени станции и система от тласкатели и колектори,…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В КВАРТАЛ ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

В обхвата на проекта влизат следните дейности: ♦ изготвяне на прединвестиционни проучвания с варианти за решения; ♦ разработка на работен проект за външно захранване, довеждащ колектор и път до ПСОВ; ♦ разработване на идеен проект за ПСОВ; ♦ проектиране на помпени станции за битови отпадни води - КПС 1 и…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В С. РУДНИК И М. С. ЧЕРНО МОРЕ, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

От м. Август 2014 г. Община Бургас изпълнява проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, община Бургас, област Бургас": Първи етап на Подобект 1: "Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна битова канализационна мрежа…

УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН…

УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ ПО СКАТА ЗАД ЛЕТЕН ТЕАТЪР В ПРИМОРСКИ ПАРК- БУРГАС

Общата цел на проект "Укрепване на свлачище по ската зад Летен театър в Приморски парк - Бургас" предвижда подобряване на физическата среда и ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на града чрез изграждането и укрепването на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на…

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ…

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ БУРГАСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ - БАНЕВО - ИЗВОРИЩЕ ОТ КМ 1+240 ДО КМ 8+050, ОБЩИНА БУРГАС

Обект на реконструкция по настоящия проект са следните участъци от пътя: - от км. 1+240 до км. 2+073.87 (L=834м) - извън регулация - от км. 2+830 до км. 8+050.00 (L=5 220 м) - извън регулация Статус: Приключил Постигнати резултати: √ рехабилитацията на пътните отсечки обхвана извършването на следните видове СМР:…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – БУРГАС,…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – БУРГАС, МЕДЕН РУДНИК

ПСОВ Бургас - Меден Рудник е сред 36-те ПСОВ, включени в Националната Програма за Приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители. Пречиствателната станция е проектирана и изградена с третично стъпало и осигурява пречистване на отпадъчните води до степен, покриваща…