Техническа инфраструктура

Размер на шрифта: A A A Назад
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - КВ.…

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - КВ. "МЕДЕН РУДНИК", ГР. БУРГАС - 2 ЕТАП: РАЗШИРЕНИЕ

Подготовка на техническа документация и съпътстващите строителни разрешения, възлагане на дейностите по строителството на заложените в идейният проект на ПСОВ съоръжения за постигане на пълен проектен капацитет на ПСОВ Меден Рудник- изпълнение на втори и трети етап от първоначалния проект за реконструкция и разширение на ПСОВ -Меден Рудник. С изграждането…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ВИК МРЕЖИТЕ В КВ. САРАФОВО, ГР. БУРГАС

Проектът обхваща проектиране и рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови водопроводни и канализационни мрежи със сградни отклонения в 13- те жилищни квартала на територията на местностите "Менафхенде" и "Манастирското", образувани по плана за улична регулация. В рамките на проекта е обследван капацитетът на съществуващата помпена станция с възможността за…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА КВАРТАЛИТЕ БАНЕВО, ВЕТРЕН И МИНЕРАЛНИ БАНИ, ГР. БУРГАС

Статус: Приключил Постигнати резултати: √ изграждане на 44 876 м. нова битово-фекална канализационна мрежа; √ изграждане на 8 902 м. нова дъждовна канализация; √ рехабилитация на 38 907 м. съществуваща водопроводна мрежа по трасето на канализацията; √ изграждане на 3 579 м. нова водопроводна мрежа по трасето на канализацията; √…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

Основна цел: Цялостното изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в зона кв. Горно Езерово на агломерация Бургас, водещо до включване на цялото население на жилищния квартал към съвременна канализационна мрежа и пълен обхват и пречистване на генерираните отпадъчни води от територията на целевия регион. В допълнение, проектът прилага интегрирания подход…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДНИТЕ ВОДИ - КВ. ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

Основна цел на проекта е изготвяне и съгласуване на интегриран проект за изграждане на съвременна водоснабдителна мрежа и ПСОВ, ПС1 и ПС2 на кв. Горно езерово. Интегрираният проект за управление на питейните и отпадните води на кв. Горно езерово се разработи в две фази - идеен проект и работен проект.…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО И ТЛАСКАТЕЛ ДО ПСОВ

Конкретна цел на проекта e да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението на гр. Бургас и кварталите му, включено към канализационна система на града, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на (екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от всички квартали на…

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА…

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА БУРГАС- МЕДЕН РУДНИК

В рамките на инвестиционния проект бяха рехабилитирани 13 км водопроводна мрежа във всички зони на жилищния комплекс, бяха изградени над 6 км нови канализационни и водопроводни участъци за обслужване на новоизграждащите се жилищни сгради в зона Районен Център, бяха изградени две нови канално-помпени станции и система от тласкатели и колектори,…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В КВАРТАЛ ГОРНО ЕЗЕРОВО, ГР. БУРГАС

В обхвата на проекта влизат следните дейности: ♦ изготвяне на прединвестиционни проучвания с варианти за решения; ♦ разработка на работен проект за външно захранване, довеждащ колектор и път до ПСОВ; ♦ разработване на идеен проект за ПСОВ; ♦ проектиране на помпени станции за битови отпадни води - КПС 1 и…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПИТЕЙНИТЕ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В С. РУДНИК И М. С. ЧЕРНО МОРЕ, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС

От м. Август 2014 г. Община Бургас изпълнява проект "Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, община Бургас, област Бургас": Първи етап на Подобект 1: "Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на гравитачна битова канализационна мрежа…