Център за специална образователна подкрепа

ЦСОП

ЦСОП

 

ул."Вардар" №1
Директор: Диана Костова
Тел. 056 549682
Канцелария: 056 546102
е-mail: [email protected]

ГАЛЕРИЯ

Център за специална образователна подкрепа - Бургас
 Център за деца със специални образователни потребности. Обучението е организирано в класове от I до X клас. Осигурена е целодневна организация на учебния ден. Учениците от IX и X клас се обучават по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечение". Положилите успешно държавните изпити по теория и практика на специалността получават свидетелство за професионална квалификация Първа степен. Всички ученици от училището получават допълнителна подкрепа от логопед и психолог.

За повече информация посетете нашият сайт на адрес: http://puopburgas.net/