Указания от МРРБ

Писмо с изх.№ 03-01-7/21.01.2015г. с указания дадени от МРРБ

Писмо с изх.№ 03-01-7/21.01.2015г. с указания дадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, относно реда и и необходимите документи за издаване на предварителни разрешения по реда на чл.96, ал.3 или ал.4 от ЗУТ.