Услуги

Размер на шрифта: A A A Назад

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

   I. Информационни услуги :

• Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация, свързана с Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС и Оперативните програми,предоставяна по телефон,електронна поща и/или на място;
• Разспространение на информация и документи по открити процедури по Опертивни програми;
• Информация за добри практики;
• Разпространение на безплатни информационни материали,издавани от Европейската Комисия,други европейски институции,Управляващи Органи, произведени по проекти, съ-финансирани от ЕСИФ;
• Обща информация за политиките на Европейския Съюз,брошури и др. материали за съответната област.

II. Комуникационни услуги:

• Работа с целевите групи;
• Сътрудничесство с Управляващи Органи/Междинни Звена на Оперативните програми;
• Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или регионалните структури на министерствата.

III. Експертни услуги:

• Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по Оперативните програми;
• Осигуряване на отговори на въпроси,вкл. препращане към други специализирани източници на информация;
• Подготвка и предоставяне на информация на местни/областни медии.

IV. Логистични услуги

• Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център) на специфична литература и информационни ресурси;
• Организиране на специални събития за популяризиране на Оперативните програми на съответната територия- семинари, посещения, лекции и др., съобразени със специфичните нужди на областта;
• Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на Централното координационно звено, Централния информационен офис, Управляващи Органи и Междинни Звена на оперативните програми;
• Активно участие в информационните кампании от горепосочените органи, вкл. и организационно;
• Осигуряване на достъп до компютър с Интернет;
• Осигуряване на екрани, излъчващи филми, популяризиращи Кохезионната политика.