В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г.

Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Пет от тях са получени по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.

 

I. Преглед на резултатите

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 20 отговора:

 • повече от 5 пъти - 10 отговора;
 • между 1 и 5 пъти - 5 отговора;
 • 1 път - 5 отговора;


Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 20 отговора

 • Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ - 14 отговора;
 • Териториална дирекция - 5 отговора;
 • дирекция МПДТР - 1 отговор;


Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 20 отговора

 • по гражданско състояние /ГРАО/ - 14 отговора;
 • стопански дейности /СД/ - 2 отговора;
 • устройство на територията и строителство /УТС/ - 8 отговор;
 • предложение, жалба или друг документ /ЦАО/ - 1 отговор;
 • да платите дадена такса /МПДТР/- 2 отговора


Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? - 20 отговора

 • напълно - 15 отговора;
 • отчасти - 3 отговора;
 • неполучавам - 2 отговора


Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 20 отговора

 • напълно - 11 отговора;
 • отчасти - 2 отговора;
 • слабо- 3 отговор;
 • не ме удовлетворяват- 4 отговора


Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 20 отговора

Компетентност:     

 • компетентни- 15 отговора;
 • недостатъчни знания - 4 отговор;
 • не са компетентни - 1 отговор;


Отношение към гражданите:       

 • вежливо - 9 отговора;
 • внимателно - 7 отговор;
 • грубо - 1 отговор;
 • пренебрежително - 3 отговора;


Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 20 отговора

 • да, винаги - 4 отговора;
 • често  -  7 отговора;
 • рядко -8 отговора;
 • никога  -  1 отговор


Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 20 отговора

 • в специализирана зала -  7 отговора;
 • по работните места на служителите -  5 отговора;
 • чрез интернет -  8 отговора;                


Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 19 отговора

 • достъп до информация - 7 отговора;
 • количество на предоставена информация - 6 отговора;
 • отношението на служителите към Вас - 2 отговора;
 • обстановката, в която се предоставят услуги - 4 отговор;


Отговорите от анкетните карти показват, че като цяло клиентите са удовлетворени от предоставените услуги и информация, сроковете и качеството на изпълнение на услугите и работното време. Важен момент от проучването е, че част от клиентите смятат за необходимо подобряването на обстановката, в която се предоставят услугите, както и достъп до информация. Висок е процентът на посещаемост на Центъра за административно обслужване, в сравнение с териториалните дирекции.  Има мнения и по отношение на взаимозаменяемостта на служителите, както и по-доброто взаимодействие на общинска администрация с други институции.

ІІ. Мерки за подобряване

Във връзка със степента на удовлетвореност от нивото на обслужване е необходимо най-вече да се  подобрят:

1. компетентностите на служителите, пряко ангажирани с предоставянето на административни услуги на граждани и бизнеса.

2. обстановката, в която се предоставят административните услуги.

3. предоставянето на достъп до информация.