В периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. Регистрирани са общо 9 /девет/ броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Една от тях е получена по интернет. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.

I. Преглед на резултатите

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 9 отговора:

 • повече от 5 пъти - 4 отговора;
 • между 1 и 5 пъти - 3 отговора;
 • 1 път - 2 отговора.

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 9 отговора:

 • Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ - 5 отговора;
 • Териториална дирекция - 1 отговор;
 • дирекция "Околна среда" - 1 отговор;
 • ЦАО и ТД - 2 отговора.

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 15 отговора:

 • по гражданско състояние /ГРАО/ - 5 отговора;
 • стопански дейности /СД/ - 1 отговор;
 • устройство на територията и строителство /УТС/ - 3 отговора;
 • предложение, жалба или друг документ /ЦАО/ - 2 отговора;
 • да платите дадена такса /МПДТР/- 4 отговора.

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? - 9 отговора:

 • напълно - 6 отговора;
 • отчасти - 1 отговор;
 • неполучавам - 2 отговора.

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 9 отговора:

 • напълно - 5 отговора;
 • отчасти - 1 отговор;
 • слабо - 1 отговора;
 • не ме удовлетворяват- 2 отговора.

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 9 отговора

Компетентност:    

 • компетентни- 7 отговора;
 • недостатъчни знания - 2 отговора;
 • не са компетентни - 0.

  

Отношение към гражданите:      

 • вежливо - 6 отговора;
 • внимателно - 3 отговора;
 • пренебрежително - 0.

Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 8 отговора

 • да, винаги - 0;
 • често  -  4 отговора;
 • рядко - 3 отговора;
 • никога  -  1 отговор.

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 9 отговора

 • в специализирана зала -  2 отговора;
 • по работните места на служителите -  3 отговора;
 • чрез интернет -  4 отговора.

Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 8 отговора

 

 • достъп до информация - 1 отговора;
 • количество на предоставена информация - 2 отговора;
 • отношението на служителите към Вас - 1 отговор;
 • обстановката, в която се предоставят услуги - 3 отговора;
 • друго - електронно обслужване - 1 отговор.

 

 

ІІ. Изпълнение на мерките от предходното шестмесечие и обобщение на резултатите

В изпълнение на една от мерките от предходното шестмесечие в началото на 2012 година в заповед на Кмета на Общината бяха разписани правила за разглеждане на заявленията по ЗДОИ и определени компетентни лица за взимане на решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация. Определен бе и служител за работа със заявления по ЗДОИ.

Остава висок процентът на посещаемост на Центъра за административно обслужване в сравнение с териториалните дирекции.   Важен момент от проучването е, че голяма част от клиентите смятат за необходимо подобряването на обстановката, в която се предоставят услугите, както и на достъпа до информация.

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите.

ІІI. Мерки за подобряване

1.      Основен ремонт на Центъра за административно обслужване, с цел по-добро качество на обслужване и по-добри условия за граждани и служители.