В периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
Регистрирани са общо 11 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.
За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.

I. Преглед на резултатите

• Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? – 11 отговора:

•	Първи въпрос: Колко пъти до сега…

- повече от 5 пъти - 9 отговора; 
- между 1 и 5 пъти - 2 отговора;

 

• Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали? – 11 отговора:

•	Втори въпрос: Кои места за обслужване…

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -6 отговора;
- дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 4 отговора;
- друга дирекция - 1 отговор

 

• Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? – 11 отговора:

•	Трети въпрос: За какви услуги най-често…

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 3 отговора;
- устройство на територията и строителство /УТС/ - 3 отговора;
- заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговора;
- извършване на стопански дейности - 2 отговора;
- внасяне на писмено предложение, жалба - 1 отговор

• Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? – 11 отговора:

•	Четвърти въпрос: В каква степен получавате…

- напълно - 7 отговора;
- отчасти - 4 отговора

• Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? – 11 отговора:

•	Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете,…

- напълно - 7 отговора;
- отчасти - 4 отговора

• Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 11 отговора

•	Шести въпрос: Какво е мнението за…

Компетентност:
- компетентни- 9 отговора;
- има известни знания, но не са достатъчни за заеманата длъжност - 2 отговора;

Отношение към гражданите:
- вежливо - 5 отговора;
- внимателно - 6 отговора

• Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? – 11 отговора

•	Седми въпрос: Налага ли се да…

- да, винаги - 3 отговора;
- често - 2 отговора;
- рядко - 6 отговора

• Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? – 11 отговора

•	Осми въпрос: Къде според Вас е…

- в специализирана зала - 4 отговора;
- по работните места на служителите - 5 отговора;
- чрез интернет - 2 отговора

• Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 10 отговора

•	Девети въпрос: Кой аспект от обслужването…

- достъп до информация - 2 отговора;
- обстановката, в която се предоставят услуги - 1 отговор;
- количеството на предоставената информация - 6 отговора;
- по-добра организация на архивния масив - 1 отговор

• Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 11 отговора

•	Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки…

- няма препоръки - 7 отговора;
- отлични отзиви - 1 отговор;
- повече он-лайн услуги - 1 отговор;
- по-добра обратна връзка - 1 отговор.

ІІ. Обобщение на резултатите

През първото шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само три.
От направения преглед на резултатите се вижда, че процентът на посещаемост в Центъра за административно обслужване е почти изравнен с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват различни по характер административни услуги.
Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите.
Има препоръка за подобряване на обратната връзка и повече он-лайн услуги.
Като зона за подобрение отново се очертава количеството на предоставяната информация.

ІІI. Мерки за подобряване

1. Въвеждане на повече електронни услуги.
2. Подобряване количеството на предоставяна информация.
3. Подобряване на обратната връзка с гражданите.