В периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ПЕРИОДА 01.07.2017 Г. ДО 31.12.2017 Г.

Анализът обхваща периода 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.

Регистрирани са общо 8 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

По електронен път е подадена една анкета, а на място в кутията за предложения в ЦАО - 7 броя.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.

I. Преглед на резултатите

  • Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 8 отговора:

-повече от 5 пъти - 3 отговора;
- между 1 и 5 пъти - 4 отговора;
- 1 път - 1 отговор; 

  • Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 8 отговора:

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -5 отговора;
- дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 2 отговора;
- друга дирекция: ГРН- 1 отговор;

  •  Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 8 отговора:

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 4 отговора;
- устройство на територията и строителство /УТС/ - 1 отговор;
- стопански дейности - 1  отговор;
- писмено предложение, жалба - 2 отговора;

  •  Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? - 8 отговора:

- напълно - 6 отговора;
- отчасти -  2 отговора;

  •  Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 8отговора:

- напълно - 5 отговора;
- отчасти -  3 отговора;

  • Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 8 отговора

Компетентност:    
- компетентни- 6 отговора;
- има известни знания, но не са достатъчни за заеманата длъжност - 2  отговора;

Отношение към гражданите:    
вежливо - 3 отговора;
- внимателно - 5 отговора;

  •  Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 4 отговора

- никога - 2  отговора;
- рядко - 1 отговор;
- често - 1 отговор;

  •  Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 8 отговора

- в специализирана зала -  4 отговор;
- по работните места на служителите - 2 отговора;
- чрез интернет -  2 отговора

  •  Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 8 отговора

- достъп до информация - 4 отговор;
- количеството на предоставената информация - 3 отговора;
- обстановката, в която се предоставят услуги - 1 отговор;

  •  Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 8 отговора

- няма препоръки - 5 отговора;
- благодарност - 2 отговор;
- препоръка да се спазват законовите интереси на гражданите - 1 отговор

ІІ. Обобщение на резултатите 

През второто шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Само една карта е подадена електронно през сайта на общината.

От направения преглед на резултатите се вижда, че повечето анкетирани са посещавали по-често Центъра за административно обслужване в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват различни по характер административни услуги.

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. В кутията за подаване на сигнали, препоръки и похвали има благодарствено писмо за внимателното отношение на служителите на Община Бургас  при обслужване на гражданите в ЦАО.

Община Бургас предоставя възможности за извършване на електронни административни услуги, но интересът към тях е много слаб, а в анкетните карти непрекъснато се желае именно този канал да заработи ефективно. Може би е необходима по-голяма инициатива от страна на гражданите и по-добра осведоменост за възможностите, които им се предлагат.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Регистрирани са общо 10 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината. 

I. Преглед на резултатите

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? – 10 отговора:

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте…

- повече от 5 пъти - 5 отговора;
- между 1 и 5 пъти - 3 отговора;
- 1 път - 2 отговора;

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали? – 10 отговора:

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте…

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -7 отговора;
- дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 3 отговора;

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? – 10 отговора:

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте…

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 6 отговора;
- устройство на територията и строителство /УТС/ - 2 отговора;
- заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговора;

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? – 10 отговора:

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната…

- напълно - 9 отговора;
- отчасти - 1 отговор;

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? – 10 отговора:

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в…

- напълно - 7 отговора;
- отчасти - 2 отговора;
- не ме удовлетворяват - 1 отговора;

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 10 отговора

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите,…

Компетентност:
- компетентни- 9 отговора;
- има известни знания, но не са достатъчни за заеманата длъжност - 1 отговор;

Отношение към гражданите:
- вежливо - 7 отговора;
- внимателно - 3 отговора;

Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 10 отговора

Седми въпрос: Налага ли се да посещавате…

- никога - 4 отговора;
- рядко - 6 отговор;

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 6 отговора

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре…

- в специализирана зала - 1 отговор;
- по работните места на служителите - 3 отговора;
- чрез интернет - 7 отговора

Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 6 отговора

Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате,…

- достъп до информация - 1 отговор;
- количеството на предоставената информация - 2 отговора;
- обстановката, в която се предоставят услуги - 5 отговора;
- друго - 2 отговора.

Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 10 отговора

Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за…

- няма препоръки - 8 отговора;
- допитвания до гражданите при стартиране на проекти - 1 отговор;
- трудно се чете таблото с номерата в ЦАО - 1 отговор.

ІІ. Обобщение на резултатите

През първото шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само две.

От направения преглед на резултатите се вижда, че повечето анкетирани са посещавали по-често Центъра за административно обслужване в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват различни по характер административни услуги.

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. В кутията за подаване на сигнали, препоръки и похвали има благодарствено писмо за изключителната компетентност на служителите на Община Бургас  при обслужване на гражданите в ЦАО.

Въпреки наличието на модерен и реорганизиран Център за административно обслужване има много препоръки за подобряване на обстановката, в която се предоставят административните услуги.

Община Бургас предоставя възможности за извършване на електронни административни услуги, но интересът към тях е много слаб, а в анкетните карти непрекъснато се желае именно този канал да заработи ефективно. Може би е необходима по-голяма инициатива от страна на гражданите и по-добра осведоменост за възможностите, които им се предлагат.