В периода 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Анализът обхваща периода 01.07.2014 г. до 31.12.2014 г.

Регистрирани са общо 6 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.

I. Преглед на резултатите

 • Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 6 отговора:

- повече от 5 пъти - 2 отговора;

- между 1 и 5 пъти - 3 отговора;

- 1 път - 1 отговор -1

 • Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 6 отговора:

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ - 5 отговора;

- дирекции "Центрове за административни услуги" - 1 отговор

 • Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 6 отговора:

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 3 отговора;

- стопански дейности /СД/ - 2 отговора;

- устройство на територията и строителство /УТС/ -1 отговор;

 • Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? - 6 отговора:

- напълно - 5 отговора;

- отчасти - 1 отговор

 • Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 6 отговора:
  • напълно - 5 отговора;
  • отчасти - 1 отговор

 • Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 6 отговора
  • Компетентност:    
  • компетентни- 6 отговора

Отношение към гражданите:      

 • вежливо - 4 отговора;
 • внимателно - 2 отговора

 • Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 6 отговора
  • да, винаги - 2 отговора;
  • често  -  2 отговора;
  • рядко - 1 отговор;
  • никога  -  1 отговор.

 • Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 6 отговора
  • в специализирана зала -  2 отговора;
  • по работните места на служителите -  2 отговора
  • чрез интернет -  2 отговора

 • Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 6 отговора
  • достъп до информация - 1 отговор;
  • количество на предоставена информация - 3 отговора;
  • отношението на служителите към Вас - 1 отговор;
  • обстановката, в която се предоставят услуги - 1 отговор

 • Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 6 отговора
  • няма препоръки - 3 отговора;
  • отлични отзиви - 3 отговора;

Направена препоръка за поставяне на видно място в ЦАО на банковите сметки на Община Бургас, по които да се извършват плащания.

ІІ. Обобщение на резултатите

През второто шестмесечие на годината се наблюдава изключително ниска активност от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри. Няма подадени чрез интернет анкети.

От направения преглед на резултатите се вижда, че процентът на посещаемост в Центъра за административно обслужване е доста по-висок в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги".

Като зона за подобрение се очертава количество на предоставена информация.

Най-често гражданите ползват услугите по "Гражданска регистрация и гражданско състояние" и  "Устройство на територията и строителство", следвани от услуги в сферата на "Стопанските дейности".

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. Това показва и липсата на препоръки за подобряване на административното обслужване.

Изпълнена е препоръката за поставяне на видно място на банковите сметки на община Бургас в Центъра за административно обслужване, за да могат гражданите по-лесно да се ориентират при извършване на плащания.

 

ІІI. Мерки за подобряване

1.      Оптимизиране на работните процеси по предоставяне на административни услуги.

2.      Въвеждане на повече електронни услуги.

3.      Подобряване количеството на предоставената информация.