В периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.

Анализът обхваща периода 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.
Регистрирани са общо 10 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.
За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината.


I. Преглед на резултатите


• Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 10 отговора:
- повече от 5 пъти - 4 отговора;
- между 1 и 5 пъти - 4 отговора;
- 1 път - 2 отговора;
- не съм ползвал/а

  • Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали?  - 10 отговора:

-  Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -7 отговора;

- дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 3 отговора;

  •  Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? - 10 отговора:

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 6 отговора;

- устройство на територията и строителство /УТС/ -2 отговора;

- заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговор

 

 

  •  Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? - 10 отговора:

-  напълно - 10 отговора; 

  •  Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? - 10 отговора:

- напълно - 9 отговора;
- отчасти - 1 отговор

  •  Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 10 отговора

Компетентност:   

- компетентни- 10 отговора

Отношение към гражданите:
- вежливо - 5 отговора;
- внимателно - 5 отговора

  •  Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? - 7 отговора

- често  - 2 отговора;

- рядко - 2 отговора;

- никога  -  3 отговора.

  •  Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? - 10 отговора

- в специализирана зала -  4 отговора;

- по работните места на служителите -  2 отговора;

- чрез интернет -  4 отговора

  •  Девети въпрос: Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение? - 8 отговора

-  достъп до информация - 4 отговора;

- обстановката, в която се предоставят услуги - 1 отговор;

- количеството на предоставената информация - 2 отговора;

- повече он-лайн възможности - 1 отговор

  •  Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 10 отговора

- няма препоръки - 7 отговора;

- отлични отзиви - 1 отговор;

- повече он-лайн услуги - 1 отговор;

- по-добра обратна връзка - 1 отговор.

ІІ. Обобщение на резултатите

 

През второто шестмесечие на годината се наблюдава незадоволителна активност от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри. Няма подадени чрез интернет анкети.

От направения преглед на резултатите се вижда, че процентът на посещаемост в Центъра за административно обслужване е доста по-висок в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Преобладаващо е желанието за предоставяне на услуги в специализирана зала, следвано от предоставяне на услуги по интернет.

Като зона за подобрение отново се очертава предоставянето на достъпа до информация и количеството на предоставяната информация.

Най-често гражданите ползват услугите по "Гражданска регистрация и гражданско състояние" и  "Устройство на територията и строителство".

Минимален е процентът на неудовлетворени от административното обслужването граждани. Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. Това показва и липсата на препоръки за подобряване на административното обслужване.

 

ІІI. Мерки за подобряване

 

1.      Въвеждане на повече електронни услуги.

2.      Подобряване достъпа до информация.

3.      Подобряване на обратната връзка с гражданите.