В периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Анализът обхваща периода 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

Регистрирани са общо 6 броя анкетни карти за удовлетвореността от начина на предоставяне на административни и технически услуги. Попълнените анкетни карти са анонимни. Въпросите включени в анкетната карта са ясно формулирани, както и техните възможни отговори. Анкетната карта съдържа 9 въпроса и поле за препоръки и предложения за подобряване на административното обслужване.

За провеждане на проучването се използва метода "Анкетиране на мястото на получаване на услугата", при който потребителя дава своето мнение непосредствено след получаване на съответната услуга посредством попълването на анкетна карта, както и попълване на електронна анкетна карта в сайта на общината. 

I. Преглед на резултатите

Първи въпрос: Колко пъти до сега сте ползвали услуги, предоставени от Община Бургас? - 6 отговора:

 Първи въпрос: Колко пъти до сега сте…

- повече от 5 пъти - 2 отговора;
- между 1 и 5 пъти - 2 отговора;
- 1 път - 1 отговор
- не съм ползвал/а - 1 отговор;

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте посещавали? – 6 отговора:

Втори въпрос: Кои места за обслужване сте…

- Център за обслужване на гражданите /ЦАО/ -5 отговора;
- дирекция "Център за административни услуги"/ДЦАУ/ - 1 отговор;

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте посещавали Община Бургас? – 6 отговора:

Трети въпрос: За какви услуги най-често сте…

- по гражданско състояние /ГРАО/ - 2 отговора;
- устройство на територията и строителство /УТС/ - 2 отговора;
- заплащане на такса /КАСА/ - 2 отговора;

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната Ви информация? –6 отговора:

Четвърти въпрос: В каква степен получавате нужната…

- напълно - 5 отговора;
- отчасти - 1 отговор;

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в които са изготвени документите Ви? – 6 отговора:

Пети въпрос: Удовлетворяват ли Ви сроковете, в…

- напълно - 5 отговора;
- отчасти - 1 отговора

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите, които Ви обслужват? - 6 отговора

Шести въпрос: Какво е мнението за служителите,…

Компетентност:
- компетентни- 4 отговора;
- има известни знания, но не са достатъчни за заеманата длъжност - 1 отговор;

Отношение към гражданите:
- вежливо - 4 отговора;
- внимателно - 1 отговор;
- грубо - 1 отговор;

Седми въпрос: Налага ли се да посещавате служители от специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата? – 11 отговора

Седми въпрос: Налага ли се да посещавате…

- никога - 3 отговора;
- често - 2 отговора;
- рядко - 1 отговор;

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре да се извършва обслужването? – 6 отговора

Осми въпрос: Къде според Вас е най-добре…

- в специализирана зала - 3 отговора;
- чрез интернет - 3 отговора

Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за подобряване на административното обслужване в Община Бургас? - 11 отговора

Десети въпрос: Какви са Вашите препоръки за…

- няма препоръки - 3 отговора;
- отлични отзиви - 1 отговор;
- по-любезно отношение на служителите - 1 отговор;
- възможност за получаване на известия по интернет /по е-мейл/ - 1 отговор.

ІІ. Обобщение на резултатите

През второто шестмесечие на годината активността от страна на гражданите в попълване и изпращане на анкетни формуляри отново е незадоволителна. Подадените чрез интернет анкетни карти са само две.

От направения преглед на резултатите се вижда, че повечето анкетирани са посещавали по-често Центъра за административно обслужване в сравнение с дирекциите "Центрове за административни услуги". Гражданите заявяват различни по характер административни услуги.

Като цяло отговорите от анкетните карти сочат удовлетвореност от страна на клиентите от предоставените услуги и информация, както и от отношението и компетентността на служителите. Има само една анкетна карта, подадена от анкетирано лице, което изразява мнение, че някои служители се държат грубо с гражданите.

Има препоръка за подобряване на достъпа до информация, по-любезно отношение от страна на служителите в администрацията и повече он-лайн услуги.