Проекти и програми в процес на изпълнение

Проект "Бъдеще за децата - Социално включване и равни възможности"

Община Бургас продължава да работи в полза на децата и младежите в ромската общност с проекта "Бъдеще за децата - Социално включване и равни възможности". Този проект, финансиран от Европейския съюз, е нашата амбициозна инициатива за подобряване на качеството на живот на децата и насърчаване на техните социални включване и…

Прочетете повече

Проект: BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ КОМПОНЕНТ 1, по програма „ Развитие на човешките ресурси “ 2021-2027.

Община Бургас в качеството си на партньор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще работи активно за разширяване на предоставянето на приемна грижа на национално ниво през новата 2024 г. чрез проект BG05SFPR002-2.006 „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за…

Прочетете повече

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0181 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БУРГАС“ процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0181 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БУРГАС“ процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027   Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от…

Прочетете повече

ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0187 – „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“

Агенция за социално подпомагане Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0187–С02 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“   Община Бургас продължава изпълнението на договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма „Програма за…

Прочетете повече

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА  И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Компонент 1 Същност и значение През 2019 министерство на труда и социалната политика обявява Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НПДЖСЛМ), утвърдена със Заповед № РД01-544/14.08.2019 на Министъра на труда и…

Прочетете повече