Проекти и програми в процес на изпълнение

Размер на шрифта: A A A Назад

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0181 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БУРГАС“ процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.001-0181 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БУРГАС“ процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027   Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от…

Прочетете повече

ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0187 – „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“

Агенция за социално подпомагане Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс ПРОЕКТ BG05SFPR003-1.001-0187–С02 „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БУРГАС“   Община Бургас продължава изпълнението на договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „ТОПЪЛ ОБЯД“ по Оперативна програма „Програма за…

Прочетете повече

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА  И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ на МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Компонент 1 Същност и значение През 2019 министерство на труда и социалната политика обявява Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност (НПДЖСЛМ), утвърдена със Заповед № РД01-544/14.08.2019 на Министъра на труда и…

Прочетете повече

Проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01

  Проект „Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас", ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C01     Срок: 01.09.2018 - 31.12.2021 г. Обща стойност: 991 331.89 лв.     Основна цел на проекта е осигуряване качествена грижа за лицата с тежки…

Прочетете повече

№ BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.

В рамките на проект: "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020" бе изградена необходимата инфраструктура за…

Прочетете повече