Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01

Вторник, 23 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Проект „Приеми ме 2015”, финансиран по оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” за Област Бургас се изпълнява на територията на общините: Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Средец, Созопол, Малко Търново и Сунгурларе.
Продължителността на проекта е до 31.12.2023г. Към настоящият момент броят на настанените деца в приемни семейства за област Бургас е 42 деца и 12 броя свободни приемни семейства.
Oбластният екип по приемна грижа към Община Бургас е в процес на набиране, подбор, оценка и обучение на кандидати за приемни родители. В рамките на четири месечно проучване кандидатите преминават през задължително обучение от квалифицирани специалисти. С утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански  договор за предоставяне на социална услуга. 
Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална.
Утвърдени доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност;
Утвърдени професионални приемни семейства, получават средства  за отглеждане на настаненото дете и финансово възнаграждение.

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:
•    за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата;
•    за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата;
•    за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/, по следния начин:
•    За дете от 0 до 3 г. – 4 х ГМД
•    За дете от 3 до 14 г. – 3,5 х ГМД
•    За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 4 х ГМД
•    За дете с увреждане, настанено в приемно семейство – добавка от 1,2 ГМД.

Към настоящия момент специален фокус е насочен към предоставянето на социалната услуга на деца от 0 до 3 г. 

Всеки кандидат за приемен родител е необходимо:
-Да има подходящи условия за отглеждане на дете в семейството.
-Да е клинично здрав;
-Да не е осъждан;
-Да не е лишаван от родителски права;

С цел повишаване качеството на приемната грижа, за приемните семейства с настанени деца се предвиждат и провеждат надграждащи обучения, групи за взаимопомощ и индивидуални супервизии от квалифицирани обучители и супервайзори.

Подробна информация, относно социалната услуга „Приемна грижа“, може да се получи  от Областният  екип по приемна грижа на адрес: гр. Бургас,  общ. Бургас, 
ул. „ Гладстон“ № 39 -  Младежки културен център.  

За останалите общини партньори информация може да се получи във всяка общинска администрация от Оперативен счетоводител по проекта или от териториалните поделения на Отделите” Закрила на детето” към Дирекциите социално подпомагане.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1525 Последна промяна: 13:41:44, 09 февруари 2024