Вътрешни правила

Размер на шрифта: A A A Назад

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Утвърдени със заповед №25/06.01.2017г. на Кмета на Община Бургас

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА БУРГАС

ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - СОБСТВЕНОСТ И НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ ВЪРХУ ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИ КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БУРГАС