Вътрешни правила

Размер на шрифта: A A A Назад

ЗАПОВЕД № 991/27.03.2024 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЩИНА БУРГАС

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА БУРГАС

Утвърдени със заповед №25/06.01.2017г. на Кмета на Община Бургас

ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА БУРГАС И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ ПО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ДИРЕКЦИЯ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА - СОБСТВЕНОСТ И НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ В ОБЩИНА БУРГАС