ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изготвяне на схеми и обяснителни записки за достъпност на средата във връзка с изискванията на Наредба 4 от 1 юли 2009г

Размер на шрифта: A A A Назад

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изготвяне на схеми и обяснителни записки за достъпност на средата във връзка с изискванията на Наредба 4 от 1 юли 2009г

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

за изготвяне на схеми и обяснителни записки за достъпност на средата във връзка с изискванията на  Наредба 4 от 1 юли 2009г

 

Във връзка с изискванията на чл.2 ал.5 от Наредба 4 от 1 юли 2009г за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания ЕСУТ приема следните вътрешни правила за конкретизиране на изискванията към обем и съдържание на устройствените схеми и планове на урбанизираните територии:

Устройствените схеми и планове задължително да се придружават от схеми и обяснителна записка за осигурена достъпност при :

1. Обхват на разработката в рамките на цял  квартал

2. Обхват на разработката по-вече от един квартал

3. Разработки за имоти  с отреждане на имотите за функции свързани с масов достъп на хора за обекти за обществено обслужване:

-образование

-здравеопазване и социални грижи

-култура

-Религия

-Административни услуги

-търговия, обществено хранене и битови услуги и други обществени дейности, както и обекти от транспортното обслужване и спортни комплекси

4. Разработки за имоти  с отреждане на имотите за обекти, обслужващи изключително хора с увреждания /специализирани училища, здравни и социални заведения, производствени предприятия, административни и спортни сгради  и др./

5. Разработки за имоти  с отреждане на имотите за рекреационни и курортни дейности, ваканционни селища, озеленени територии и др. /вътрешно-квартални пространства,  паркове, лесопаркове, специализирани паркове, спортни площадки, стадиони, плувни басейни  и др./

6. Разработки за Комуникационно-транспортни схеми за пътища, екопътеки, веломаршрути в градската и крайградска територии.

7. Разработки за имоти за обществени зони, жилищни райони, преструктуриране на населени места, вилни зони, курортни комплекси , селищни образования и др.

Схемите и обяснителната записка са неразделна част от устройствената схема и устройствения план. Същите следва да бъдат обвързани със схемата по част Паркоустройство и благоустройство към УС и ПУП и  се изготвят при спазване изискванията на Наредба № 8 за ОС на УСП.

Разглеждането на схемите става едновременно с гледането на устройствените схеми и планове в текущ порядък на заседание на ЕСУТ. При разглеждане на такива проекти присъства като член на ЕСУТ представител на Центъра за Психологически изследвания гр.Бургас, или при невъзможност, същия представя писменно становище.

Правилата следва да се доведат до знанието на КАБ и КИИП.