ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Във връзка предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 24.05.2019 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  "Запад"/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305;

- на 25.05. и 26.05.2019 г. в Транспортна къща на ул. "Александровска" № 106 и на телефони - 056 810 9430888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.       

 

Местонахождение на избирателните секции на територията на община Бургас, определени за гласуване  на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването и мерки за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции:


ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ПРИМОРИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

рампа

02-04-00-004

/при необходимост/

I / 5

ОУ  "КНЯЗ БОРИС I"

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ  "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  "СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ"

парапет

 

 

02-04-00-036

I, партер/ физкултурен салон/

 

ПГРЕ  " Г. С. РАКОВСКИ"

временна рампа

02-04-00-048

I / 7

СУ  "ИВАН ВАЗОВ"

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

асансьор


ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ЗОРА"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /4

НУМСИ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"  бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ  "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-282

I /101

ОУ  "ПЕЙО ЯВОРОВ"

 входът е на ниво  терен

 

02-04-00-303

 

I / 6

 

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

    подвижна   платформа


ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/12

ПГ по дървообработване "Георги Кондов"

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" временна рампа

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ /бивша ПТГ/

рампа

02-04-00-105

I / 105

ОУ  "НАЙДЕН ГЕРОВ"

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  "ПЕТКО РОСЕН"

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  "ЕЛИН ПЕЛИН"

асансьор

02-04-00-137

I /14

СУ  "К. ПЕТКАНОВ"

временна рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - кв. Горно Езерово

на ниво терен


ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" рампа

02-04-00-166

I / 10

ОУ  "АНТОН СТРАШИМИРОВ"

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  "ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"  рампа - северен вход


ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ИЗГРЕВ"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /1

ОУ  "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" рампа

02-04-00-217

I /101

НЕГ  "ГЬОТЕ"

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ " АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ"

рампа

02-04-00-234

I /2

СУ  "ЙОРДАН ЙОВКОВ"

рампа

02-04-00-245

I /1

СУ  "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ"

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. САРАФОВО

временна рампа

02-04-00-330

 I

"МБАЛ - БУРГАС" АД

рампа

        

ДИРЕКЦИЯ  "ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО"

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

  ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

 

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

С решение на РИК - Бургас № 76-ЕП/14.05.2019 г. е назначена подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в община Бургас за изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си, за да упражнят правото си на глас в изборно помещение и желаят да гласуват, но не са подали заявление до 11.05.2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 20.05.2019 г. включително в писмена форма чрез:

 • заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
 • факс - 056 840201;

• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

 

Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 16-ЕП. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

Центърът за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението" ще работят:

§   всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

§   на 18.05. и 19.05.2019 г. -  от 09.00 до 17.00 часа.

 

Кметствата и кметските наместничества ще приемат заявления всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

 До 24.05.2019 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да  подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 13-ЕП.  Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.

Кметът на общината, кметството или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:

 • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
 • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
 • през интернет страницата на 0бщината: https://burgas.auslugi.com/ 

След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.

Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

 • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
 • всички почивни и празнични дни до 24.05.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 17.00 часа.

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден /11.05.2019 г. до 17:00 часа/.  

Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник с подаване на Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 14-ЕП/.

Същото е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, в дирекциите: "ЦАУ Приморие", "ЦАУ Зора", "ЦАУ Възраждане", "ЦАУ Изгрев", "ЦАУ Освобождение", "ЦАУ Долно Езерово", както и в кметствата и кметските наместничества. Заявления могат да се подават и електронно: 

 • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
 • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
 • през интернет страницата на 0бщината: https://burgas.auslugi.com/ 


Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

 • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
 • всички почивни и празнични дни до 11.05.2019 г./включително/ :  от 09.00 до 17.00 часа.   

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на   11.05.2019 г.:  от 09.00 до 17.00 часа.    

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината, кметството или кметския наместник, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 18.05.2019 г. включително/.

Заявленията за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК:  /Приложение № 9-ЕП/.

 Същите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметствата и кметските наместничества.

 

До 24.05.2019 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент от  Република България, както и  тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК по образец /Приложение №12-ЕП/.

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция  "Гражданска регистрация на населението":

 • всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;
 • всички почивни и празнични дни до 24.05.2019 г. / включително/:  от 09.00 до 17.00 часа.

- в кметствата и кметските наместничества: 
всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа, на 18.05.2019 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 11.05.2019 г. включително) в писмена форма чрез:

• заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;

• факс - 056 840201;

• през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/

• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].   

Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 16-ЕП. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.
Избирател, който иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение №14-ЕП до 11.05.2019 г.
Центърът за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението" ще рабоят:

 • всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
 • всички почивни и празнични дни до 11.05.2019 г./включително/ : от 09.00 до 17.00 часа.

Кметствата и кметските наместничества ще приемат заявления всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа, на 11.05.2019 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

* На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали описаното по-горе заявление.

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ  по следните начини:

- на безплатен телефон - 0800 191 88;
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4;

- на обявените със Заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;
- на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 2019 / ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ.

ГД "ГРАО" към МРРБ осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за всички български граждани

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 До 18.05 2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък,, като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение № 10-ЕП/

Заявленията се подават:

- за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН", от 08:30 до 18:00 часа

- за останалите населени места на територията на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

Във връзка с горното, Центърът за административно обслужване ще работи през всички почивни и празнични дни до 18.май 2019 г.  /събота, включително/ от 09:00 до 17:00 часа.

 

До 15.04.2019 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията (навършил 18 години към изборния ден включително, живял най-малко през последните 3 месеца в Република България или в друга държава - членка на EС, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода)  и желае да бъде вписан в избирателен списък,  представя декларация по образец /Приложение № 11-EП/ в общинската администрация по адреса на пребиваване.

Декларациите се подават, както следва:

- за гр. Бургас на адрес -  ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3  и № 4 -дирекция" ГРН".

- за останалите населени места на територията на Община Бургас - в съответните кметства и кметски наместничества.

Във връзка с горното, Центърът за административно обслужване ще работи и на 13. и 14. април 2019 г.  /събота и неделя/ от 09:00 до 16:00 часа.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.