ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

Размер на шрифта: A A A Назад

ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ 2020 В С. ИЗВОРИЩЕ, ПРИЕМАТ СЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Във връзка с провеждане на частични избори за кмет на с. Изворище, в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Бургас ще се приемат заявления за гласуване по настоящ адрес на 12.09.2020 г. - /събота/от 09.00 часа до 17.00 часа.

 

ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ПО СЕКЦИИ, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА КМЕТСТВО ИЗВОРИЩЕ

ОБЩИНА БУРГАС ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВКИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, СЪОБРАЗНО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:


- на безплатен телефон - 0800 191 88;
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета от № 1 до № 4;
- на обявеното със Заповед на кмета място за поставяне на избирателния списък - административната сграда на кметство Изворище;
- на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg - раздел ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ 2020 / ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление /по образец/ до кмета на общината или кмета на кметството, не по-късно от 7 дни преди изборния ден /до 19.09.2020 г. включително/.
Заявлението за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък можете да свалите от сайта на ЦИК:

/Приложение № 7-МИ-НЧ/

Същото е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметство Изворище.

До 25.09.2020 г. включително избиратели, които са пропуснати в избирателните списъци за избори за общински съветници и кметове, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК /по образец Приложение № 10-МИ-НЧ

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението":
 всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;

- в административната сграда на кметство Изворище: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

До 20.09.2020 г. включително гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз може да поиска да бъде заличен от избирателния списък, като подаде Заявление за заличаване от избирателния списък /Приложение № 9-МИ-НЧ/

Заявленията се подават:
- за гр. Бургас на адрес - ул. "Александровска" № 26 в Центъра за административно обслужване, гишета № 1, № 2, № 3 и № 4 -дирекция" ГРН", от 08:30 до 18:00 часа
- в административната сграда на кметство Изворище.

* Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за общински съветници и кметове и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за общински съветници и кметове. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ЧИЙТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може да поиска да бъде вписан в списъка по настоящ адрес, ако към 26.03.2020 г. има адресна регистрация по настоящ адрес в населеното място.
Заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес /по образец: Приложение № 13-МИ-НЧ/ се подава писмено до кмета на общината или кмета на кметство Изворище не по-късно от 14 дни преди изборния ден /12.09.2020 г. включително/. Същото е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, както и в кметство Изворище. Саморъчно подписани и сканирани заявления могат да се подават и по електронна поща на адрес: [email protected]
Гражданите могат да подават горепосочените заявления:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението": всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;

- в административната сграда на кметство Изворище:
• всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа,
• на 12.09.2020 г.: от 09.00 до 17.00 часа.

 

ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА

До 25.09.2020 г. включително лицата, включени в списъка на заличените лица могат да подадат Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - Приложение № 11-МИ-НЧ. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува.
Кметът на общината или кмета на кметство Изворище разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение.
Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред административния съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.
Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание:
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected]
След изключване на избирателя от списъка на заличените лица, избирателят се вписва незабавно в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК и се отразява в списъка, публикуван на интернет страницата на общината.
Гражданите могат да подават горепосоченото заявление:
- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 - № 4 - дирекция "Гражданска регистрация на населението": всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;

- в административната сграда на кметство Изворище: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

 

 

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 12.09.2020 г. включително) в писмена форма чрез:
• заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
• факс - 056 840201;
• сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
• Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
Заявлението по образец е на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в кметство Изворище, както и на интернет страницата на ЦИК: Приложение № 17-МИ-НЧ. Към всяко заявление следва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

След тази дата избиратели с трайни увреждания могат да подадат заявлението и до 21 септември 2020 г., но ако вече има назначена подвижна избирателна комисия в населеното място.
Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.
В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Не може да бъде придружител член на СИК, кандидат, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.