Визия и цели

ВИЗИЯ за развитие на община Бургас- 2021-2027 г.

БУРГАС – привлекателно място за живот и бизнес, ефективно използващ своя потенциал за балансирано и устойчиво интегрирано развитие, със съхранена местна идентичност и достъп до модерна, ресурсно ефективна, климатично адаптивна и конкурентоспособна икономика, осигуряваща интелигентен икономически растеж, пространствена свързаност и достъп до услуги.

Стратегически цели

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване на социалноикономическото развитие на общината чрез комплексно интегрирано въздействие, интервенции и целеви инвестиции върху икономическата екосистема на общината.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Устойчиво подобряване на качеството на живот на местната общност и смекчаване на вътрешнообщинските дисбаланси в достъпа до критични обществени услуги (вкл. здравеопазване и образование).

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Подобряване на регионалната интегрираност, физическата и дигитална свързаност между местата и пространствата в общината и региона.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Устойчиво използване на природно-ресурсния потенциал на общината и адаптация на нейната територия към предизвикателствата на климатичните промени.

Приоритети

1. Бургас генерира устойчив растеж. Ускорено развитие на местната икономическа екосистема.

2. Бургас създава образование за бъдещето. Център на иновативно и качествено образование.

3. Бургас инвестира за здраве. Модел за интегрирани и достъпни здравни и социални грижи.

4. Бургас като изживяване. Устойчиво усвояване на стратегическите потенциали за изграждане на уникална градска идентичност.

5. Бургас мобилизира територията. Устойчива мобилност и интегрирани решения за управление на територията.

6. Бургас се адаптира. Устойчиво управление на природните и урбанизираните екосистеми.

7. Бургас функционира в партньорство. Капацитет за съвместно управление.