Визия на ОПР Бургас

ВИЗИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ - БУРГАС

хеадър

Визията на ОПР Бургас се базира и е изцяло съвместима с визията, изведена в ИПГВР на Община Бургас.

Бургас - ключов за Черноморския регион град - източна врата на ЕС и Бургас - град на Високи Технологии, Енергия, Мениджмънт, Промишленост, Образование, Туризъм, Околна среда (В ТЕМПОТО)

Визията на ОПР е:     

ОБЩИНА БУРГАС - ОБЩИНА В ТЕМПОТО

Стратегически цели, приоритети и мерки

Формулирани са три стратегически цели, които са съобразени с възможностите и ресурсите на общината и са насочени към преодоляване на предизвикателствата. Това им придава качества като специфичност и значимост. Около Визията и Стратегическите цели се обединяват местната власт, всички представители на Консултативния съвет от Община Бургас, участниците в проведеното обществено обсъждане, кметовете и кметските наместници. Целите са амбициозни, но същевременно общосподелени, реалистични и постижими във времевия обхват на следващия програмен период 2014 г. - 2020 г. както и измерими, чрез система за мониторинг и оценка. Целите са в тясна координация помежду си, което е от особено значение, защото представляват израз на локалните политики по всички въпроси от местно значение. Прилагането на интегрирания подход при планирането на стратегическата част на ОПР Бургас и на програмата за неговата реализация е предпоставка за ефективно управление на взаимосвързаните фактори на обществено развитие и растеж, базирани на местните предизвикателства и ресурси.

ОПР Бургас 2014 г. - 2020 г. си поставя 3 стратегически цели, които са:

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната среда;

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот;

Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги.    

ОБЩИНА БУРГАС - ОБЩИНА В ТЕМПОТО

ОБЩИНА БУРГАС - ОБЩИНА В ТЕМПОТО

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегическите цели са взаимообвързани и допълващи се с ясен фокус върху областите на интервенция. По този начин се избягва ефекта от несистематизиран по-широк обхват и се избягва риска от неефективно разпределение на ресурсите по време на тяхната реализация.

Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината и опазване на околната реда

Тази стратегическа цел покрива области, които са изключително важни за устойчивия и приобщаващ растеж и за политиките водещи към постигането на Визията на община Бургас. Тази цел поставя фокус върху инфраструктурната свързаност като фактор за подобряване на условията на живот и улесняване на достъпа до възможности и услуги, като запазва и фокус върху опазването на околната среда. Залага се на последователни, надграждащи мерки свързани с обновяването и благоустрояването на жизнената среда. Целта съсредоточава усилия да покаже значимостта на природната среда с нейното биологично и ландшафтно разнообразие и да представи нейната добавена стойност. Инфраструктурата, от гледната точка на резултат от приложения принцип на ресурсната ефективност и благоустроената среда, се разглежда като третия елемент, "твърдия" елемент, улесняващ и опосредстващ социалното и икономическото развитие.

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот

Втората стратегическа цел е фокусирана върху хората и публичните услуги с оглед постигане и обогатяване на условията и възможностите за пълноценна и по-качествена жизнена среда. Стратегическата цел е тясно свързана със стратегическа цел 1 и 3. Чрез едновременното и синхронизирано въздействие ще се осигури качествен напредък в посока постигане на Визията на Община Бургас 2020. Качеството на живот се разглежда през многообразие от аспекти, в т.ч. достъп до качествено здравеопазване и образование, както и възможност за получаване на допълнителна и разнообразна квалификация в условията на обучение през целия живот и възможност за трансформиране на нагласите от пасивен към активен и пълноценен начин на живот. Стратегическата цел акцентира и върху приобщаването и борбата с бедността.Основен движещ фактор е доразвиването на социалните услуги и изнасянето на част от услугите от общността. Залага се и на акцентирането върху качества като толерантност, съпричастност, ангажираност, взаимопомощ, приемане на различията и др. Едновременно с това се обръща особено внимание на културата като платформа за сближаване и изява, чрез използване на традиционните културни дейности и установените културни институти в съчетание с иновативни предложения и решения за предлагане на съвременен културен продукт. По този начин се цели културно и икономическо развитие, стимулиране на заетостта и развитието на културния туризъм и творческите индустрии в региона.

Качеството на живот се разглежда и чрез подобрени условия на жизнената среда като подобряване на чистотата на въздуха, намаляване на шума, осигуряване на повече зелени зони и възможности за почивка и рекреация, възможности за по-активен живот и спорт.

Стратегическа цел 3: Подкрепа за икономическо развитие, чрез ефективни публични услуги

Добре развитата икономика в общината е фактор за стабилност и нарастване на населението в прилежащите населени места и предпоставка за адекватно на нуждите социално развитие. Общините и местните власти в България са изправени пред сериозно предизвикателство да участват и да подпомагат продължителния процес на преструктуриране на българската икономика. Проблемите се задълбочават и в резултат на настъпилата световна, респ. национална икономическа криза, която засяга в различна степен всички икономически дейности. В този смисъл е особено важно да се следва целенасочена политика, чрез която да
се насърчава предприемачеството и се преодоляват бариерите пред бизнеса, които намаляват неговата конкурентоспособност с фокус върху ефективни публични услуги, предоставяни от община Бургас. Стратегическа цел 3 се фокусира в рамките на законоустановените възможности на общината за създаване на условия за развитие на стимули за икономически ръст и повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Предвижда се да се стимулират партньорства между бизнеса, браншовите организации, образователните институции, местните общности и местна власт. Целта на подобни инициативи е по-активното участие на
представителите на местната власт, гражданите и бизнеса за осъществяването на съвместни икономически инициативи и постигане на икономически растеж. Тази цел е насочена също към реформа и подобряване на административните услуги на местно ниво с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и създаване на ефективна и ефикасна публична администрация.

Изключително важен фактор за успешно местно развитие е доброто управление, разгледано от няколко страни: поддържане на устойчиво висок административен капацитет; формулирани ясни политики и правила; увличане на широк кръг от заинтересовани страни в планирането и изпълнението на планове и програми и въвеждане на иновативни управленски и технологични решения по въпросите от местна компетентност.