Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Бургас - Камено

Сдружението с нестопанска цел Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Бургас - Камено е създадена в рамките на проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено", Договор № МДР-ИП-01-17/05.07.2017г. по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.

МИРГ Бургас-Камено е доброволна, независима организация с нестопанска цел за b по реда на същия закон, което чрез своите членове - български дееспособни и правоспособни физически и юридически лица, допринася за удовлетворяване на нуждите и реализиране на инициативите на местната общност. При упражняване на своята дейност Сдружението се ръководи от принципите на подхода ВОМР: териториален подход; създаване на публично-частни партньорства; подход "отдолу-нагоре"; многосекторен подход; иновации; сътрудничество; работа в мрежа. В следващите програмни периоди Сдружението възприема принципите и спазва правилата и нормативната база, приложими за Местните инициативни рибарски групи в Република България.

Част от основните цели на сдружението заложени в устава му са:
1.Изпълнение на предложената от СДРУЖЕНИЕТО и одобрена от УО на ПМДР 2014-2020 год. стратегия за водено от общностите местно развитие на рибарския район, наричана за краткост Стратегията.
2.Повишаване качеството на живот в рибарската област.
3.Социално, културно и икономическо развитие на общините Бургас и Камено в партньорство с местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и представители на всички заинтересовани местни общности.

Контакти: e-mail: [email protected]; тел. 0888336799

www.flag-burgas.org

Местна инициативна група (МИГ) Камено-Бургас

"МИГ Камено-Бургас" е Сдружение с нестопанска цел, учредено и регистрирано в Бургаски окръжен съд с Решение №1/16.01.2017г.

То е създадено във връзка с изпълнение на проект №РД50-97/17.08.2016 г., финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и прилага подхода Водено от общностите местно развитие. Обхваща територията на Община Камено и на Община Бургас (без строителните граници на гр. Бургас).

www.migkamburg.com