За нас

Размер на шрифта: A A A Назад

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Областен информационен център - Бургас (ОИЦ - Бургас) е част от Мрежата на Областни информационни центъра в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

ОИЦ - Бургас е създаден по проект "Създаване и функциониране на Областен информационен център - Бургас", финансиран от ОП "Техническа помощ" 2007 - 2013.

Центърът продължи да функционира и през новия програмен период по ОП "Добро управление" 2014 - 2020.

Дейността на ОИЦ - Бургас включва:

• Предоставяне на обща и специализирана информация за Оперативните програми, политиките и програмите на ЕС и съществуващите добри практики;
• Предоставяне на експертна помощ относно възможностите за кандидатстване и откритите процедури по Оперативните програми;
• Създаване и поддържане на активна мрежа от сътрудничества с Управляващите органи и междинни звена на Оперативните програми, с други информационни мрежи, национални и регионални медии, НПО, местни и регионални власти и частен сектор;
• Организиране на информационни и тематични събития;
• Съдействие при организацията на информационни инициативи и събития, организирани от Централното кординационно звено, Централния информационен координационен офис, Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми.

Надяваме се да ви бъдем полезни. Ако имате предложения или въпроси към нас ни пишете на електронен адрес: [email protected] или [email protected]

 

 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на ЕС и договарящия орган.