Заповед за определяне поименния състав на ОбщКБДП и нейните актуализации

Размер на шрифта: A A A Назад

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ОБЩКБДП И НЕЙНИТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

1583/25.05.2023 г.

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.167 в, ал.2 и ал.4 от Закона за движение по пътищата вр. с чл.3 от Правила, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Създавам Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Бургас със следния състав:

Председател:

  • Инж. Чанка Коралска – Зам.–кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас;

Зам. Председател:

  • Инж. Иван Гюлев - Началник отдел „Безопасност и организация на движението“ към Дирекция „Строителство“ при Община Бургас

Секретар:

  • Димо Иванов - старши експерт отдел „Безопасност и организация на движението” към Дирекция „Строителство“ при Община Бургас;

Членове:

- Евелина Михалева - Председателя на Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението към общински съвет Бургас – мандат 2019 – 2023 г.;

- Тихомир Огнянов Райчев - Гл. Архитект на Община Бургас;

- Николай Цоцомански - Директор на дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас;

- инж. Димитър Бакалов – Директор на дирекция „Строителство“;

- Веселина Таралова – Директор на дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас;

- Мая Казанджиева – Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас;

  • Веселин Василев - Директор на дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” при Община Бургас;
  • Ивелина Стратева – Директор „Икономика и стопански дейности“

- главен инспектор Пламен Николов – Началник на сектор Пътна полиция“ при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Бургас;

- старши инспектор Асен Асенов – началник група „Пожарогасене и спасителна дейност“ Първа РСПБЗН – Бургас;

- Иванка Николова – Управител на „Бургасинвест“ ООД гр. Бургас;

- Пламен Димитров - Директор на ОП „Транспорт” при Община Бургас;

- инж. Любомир Атанасов – Зам.-управител на „Бургасбус“ ЕООД гр. Бургас;

- Станимир Димитров - Юрисконсулт от дирекция Правно-нормативно обслужване при Община Бургас;

- главен инспектор Петър Димитров - представител на РД ”Автомобилна администрация” - Бургас;

- Румен Христов - Управителя на „М-бус” ООД;

- Иван Христов - Сдружението на таксиметровите компании – Бургас;

- Дойчо Пеев – Зам.–Председател на Регионалния автоинструкторски съюз Бургас;

- адв. Адриан Хаджиев - Представител на сдружение „Дружество на инвалидите";

- Манол Тодоров – Национален координатор на сдружение SOS – ПТП;

- Стоян Кирязов - Представител на сдружение „Институт за пътна безопасност“;

- Иван Бъчваров – старши експерт по предучилищно образование при Регионално управление на образованието /РУО/ Бургас;

- инж. Васил Божилов – ст. експерт в отдел „Инвестиционни-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление /ОПУ/ Бургас;

- Д-р Димитър Желязков – зам.-директор Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Бургас.

Организацията и работата на комисията съгласно чл.167 в, ал.4 от Закона за движение по пътищата се извършва според Правилата за дейността и организацията на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени със Заповед № З-43/31.08.2021г. на Председателя на Държавната Агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 

 

Настоящата заповед отменя Заповед № 4130/02.12.2022 г., на Кмета на Община Бургас.

Заповедта да се връчи на всички членове на комисията за сведение и за изпълнение.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас