ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОИМЕННИЯ СЪСТАВ НА ОБЩКБДП И НЕЙНИТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ

Четвъртък, 8 Февруари 2024
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Актуализация  към 8.4.2024г.

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 1094 / 04.04.2024 г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.167 в, ал.2 и ал.4 от Закона за движение по пътищата вр. с чл.3 от Правила, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата", и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България

ЗАПОВЯДВАМ:

Създавам Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата (ОбщКБДП) на Община Бургас със следния състав:

Председател:

  • Инж. Чанка Коралска – Зам.–кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас;

Зам. Председател:

  • Инж. Иван Гюлев - Началник отдел „Безопасност и организация на движението“ към Дирекция „Строителство“ при Община Бургас

Секретар:

  • Маргарита Станева - старши експерт отдел „Безопасност и организация на движението” към Дирекция „Строителство“ при Община Бургас;

Членове:

- Евелина Михалева - Председателя на Постоянна комисия по транспорт и безопасност на движението към общински съвет Бургас – мандат 2019 – 2023 г.;

- Арх. Тихомир Огнянов Райчев - Гл. Архитект на Община Бургас;

- Урб. Николай Цоцомански - Директор на дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас;

- Инж. Димитър Бакалов – Директор на дирекция „Строителство“;

- Веселина Таралова – Директор на дирекция „Образование и демографски въпроси“ при Община Бургас;

- Мая Казанджиева – Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас;

  • Веселин Василев - Директор на дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност” при Община Бургас;
  • Ивелина Стратева – Директор „Икономика и стопански дейности“

- главен инспектор Пламен Николов – Началник на сектор “Пътна полиция“ при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Бургас;

- старши инспектор Асен Асенов – началник група „Пожарогасене и спасителна дейност“ Първа РСПБЗН – Бургас;

- Иванка Николова – Управител на „Бургасинвест“ ООД гр. Бургас;

- Пламен Димитров - Директор на ОП „Транспорт” при Община Бургас ;

- Инж. Любомир Атанасов – Зам.-управител на „Бургасбус“ ЕООД гр. Бургас;

- Станимир Димитров - Юрисконсулт от дирекция Правно-нормативно обслужване при Община Бургас;

- главен инспектор Петър Димитров - представител на РД ”Автомобилна администрация” - Бургас;

- Румен Христов - Управителя на „М-бус” ООД;

- Драгомир Добрев - Управител на таксиметрова фирма " Инди "ООД гр. Бургас;

- Дойчо Пеев – Зам.–Председател на Регионалния автоинструкторски съюз Бургас;

- адв. Адриан Хаджиев - Представител на сдружение „Дружество на инвалидите";

- Стоян Кирязов - Представител на сдружение „Институт за пътна безопасност“;

- Иван Бъчваров - старши експерт по предучилищно образование при Регионално управление на образованието /РУО/ Бургас;

- Инж. Васил Божилов - старши експерт в отдел „Инвестиционни-ремонтни дейности“ при Областно пътно управление /ОПУ/ Бургас;

- Д-р Димитър Желязков – зам.-директор Център за спешна и медицинска помощ /ЦСМП/ Бургас;

- Мариела Кирова – Представител на сдружение SOS – ПТП;

 

Организацията и работата на комисията съгласно чл.167 в, ал.4 от Закона за движение по пътищата се извършва според Правилата за дейността и организацията на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, утвърдени със Заповед № З-43/31.08.2021г. на Председателя на Държавната Агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

 

Настоящата заповед отменя Заповед № 278 / 23.01.2024 г., на Кмета на Община Бургас.
Заповедта да се връчи на всички членове на комисията за сведение и за изпълнение.

 

/П/

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Файлове:

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 552 Последна промяна: 10:01:42, 08 април 2024