Заповеди

Съобщение за издадени заповеди за разрешаване на изработване на ПУП-План за регулация и застрояване

- /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.1716 в кв. 64 по плана на ПЗ Север
- /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.831.176 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр. Бургас
- за УПИ IV-471, кв.24 по плана на ж.к."Лазур", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.335 по КК на гр.Бургас
- /ПУП-ПР/ за УПИ II, кв.7 по плана на в.з. Минерални бани, ПИ с идентификатор 07079.701.70 по КК на гр. Бургас
- ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-5010051 в кв.10 по плана на с.Маринка, ПИ с идентификатор 47202.501.51 по КК на гр.Бургас
- застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-63 и УПИ VII-62, кв.25 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.199 и 07079.30.198 по КК на гр. Бургас
- ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.707.69 по КК на гр.Бургас, с.о."Острица-2", землището на кв.Банево, гр.Бургас
- /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.602.195 и 07079.602.162 по КК на гр. Бургас, находящи се в кв. 36 по плана на ПЗ "Север"
- застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ V, УПИ XII и УПИ XIII в кв. 66 по плана на с. Маринка, ПИ с идентификатори 47202.501.515, 47202.501.522 и 47202.501.523 по КК на с. Маринка
- ПУП-ПРЗ/ за УПИ II-68 в кв.8 в устройствена зона 13/Смф на предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас
- /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII в кв.18 по плана на с. Твърдица, ПИ с идентификатор 72151.501.265 по КК на с. Твърдица
- застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.820.1044 по КК на гр. Бургас в кв.72 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас

Заповед №3416/07.12.2017г. Заповед за забрана относно землище на кв.Банево