Заповеди на кмета

Размер на шрифта: A A A Назад

ЗАПОВЕД 462/14.02.2023г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №165/16.02.1998Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БУРГАС Е ОДОБРЕН КАДАСТРАЛНИЯТ, ЗАСТРОИТЕЛНИЯТ И РЕГУЛАЦИОННИЯТ ПЛАН НА КВ. ПОБЕДА И КВ. АКАЦИИТЕ, ГР.БУРГАС

Заповеди за предоставяне за ползване проектираните в плана за земеразделяне на землищата на Община Бургас, имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г.

Заповед № 2339/20.07.2022 г. за определяне на комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99 и чл. 99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

Заповед № 1887/17.06.2022 г. за одобряване на окончателен проект на "Генерален план за организация на движението в град Бургас"

ЗАПОВЕД №282/01.02.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №3098/25.10.2021г. във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването

ЗАПОВЕД №2475/07.09.2021 г.за извършване на проверка на адресна регистрация или промяна на адрес в следния състав

ЗАПОВЕД №2092/27.07.2021г. за одобрен Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север"

ЗАПОВЕД №2091/27.07.2021г. за одобрен Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) и изменение на План за улична регулация на кв. 10, кв. 11 и кв. 36, по плана на ПЗ„Север"

ЗАПОВЕД №1052/26.04.2021 г.за извършване на проверка на адресна регистрация или промяна на адрес в следния състав

ЗАПОВЕД № 351/04.02.2021 г. за забрана на паша на селскостопански животни

ЗАПОВЕД №131/18.01.2021 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №3348/04.12.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2020/2021

ЗАПОВЕД №2655/08.10.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №2306/14.09.2020г. за утвърждаване на ХАРТА на клиента в Община Бургас

ЗАПОВЕД №2306/14.09.2020г. за утвърждаване на ХАРТА на клиента в Община Бургас

Заповеди за отчуждаване на части от поземлени имоти, собственост на физически лица, за изграждане на обект: „Корекция на дере и коритото на р.Отманлийска, Община Бургас – етапно изпълнение“

ЗАПОВЕД №1634/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1634/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1632/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1630/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1627/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1625/03.07.2020г. за отчуждаване на имот

ЗАПОВЕД №1401/15.06.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №1267/01.06.2020 г. определяне на зони за къпане

ЗАПОВЕД №1267/01.06.2020 г. определяне на зони за къпане

ЗАПОВЕД №579/02.03.2020 г. за предприемане на противоепидемични мерки

ЗАПОВЕД №543/27.02.2020 г. определяне на приемни дни на кмет и заместник-кметове на Община Бургас за граждани и представители на юридически лица и други организации

ЗАПОВЕД №462/18.02.2020 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД № 3586/25.11.19г. Заповед за обявяване на 6-ти декември 2019 г. за неучебен ден за всички ученици

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2019/2020

ЗАПОВЕД №3362/05.11.2019г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №1467/05.06.2019г. за определяне зоните за къпане за сезон 2019г.

ЗАПОВЕД №1364/28.05.2019г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД №477/26.02.2018 г. за забрана на паша

Заповед №317/11.02.2019 г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

Заповед №138/22.01.2019 г. за отмяна на Заповед №3652/27.12.2018 г. за землище с. Равнец, община Бургас, имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г.

Заповеди за предоставяне за ползване на имоти - полски пътища и напоителни канали в землищата на територията на община Бургас, за стопанската 2018/2019

ЗАПОВЕД №2658/26.09.2018г. за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресната регистрация

ЗАПОВЕД №798/30.03.2018 г. определяне на зони за къпане

ЗАПОВЕД №631/15.03.2018 г. за забрана на паша

Заповеди на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

Заповедите са публикувани ТУК .

ЗАПОВЕД №3382/04.12.2017г. за определяне на комисия, която да извърши проверка на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №3324/28.11.2017г. Заповед за обявяване на 6-ти декември 2017 г. за неучебен ден за всички ученици

ЗАПОВЕД №3025/30.10.2017г. Граница на районите за почистване и честота на извозване на битови отпадъци в общината през 2018г.

Заповед №2831/10.10.2017г. за определяне на комисия, която да извърши проверка на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №2121/08.08.2017 По време на футболна среща се забранява продажбата на алкохолни напитки в района на спортната зона и стадион "Лазур"

ЗАПОВЕД №1955/26.07.2017 за забраняване продажбата на алкохолни напитки, ползване на дронове и прелитане на делтапланери до 500 м. от стадион „Лазур” и в Приморски парк – Северен плаж, от 12.00 часа до 24.00 часа на 27.07.2017 г.

ЗАПОВЕД №1733/04.07.2017 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУТБОЛНА СРЕЩА СЕ ЗАБРАНЯВА ПРОДАЖБА, ПРЕДЛАГАНЕ И СЕРВИРАНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ В ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЕКТИ, ОТСТОЯЩИ ДО 500М. ОТ СТАДИОН "ЛАЗУР"...

ЗАПОВЕД №1697/03.07.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №985/24.04.2017 г. определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №922/20.04.2017 г. за въвеждане ред при престоя на туристическите автобуси

ЗАПОВЕД №516/01.03.2017 г. за забрана на паша

ЗАПОВЕД №4/03.01.2017 г. за обявяване на 5 и 6 януари 2017г. за неучебни дни

ЗАПОВЕД №3634/16.12.2016г. на Кмета на Община Бургас за определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92, чл.99 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес

ЗАПОВЕД №3481/02.12.2016 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.105, ал.З от Закона за предучилищното и училищното образование и след като изпратих уведомление до началника на Регионално управление на образованието - гр. Бургас

ОБЯВЯВАМ

6-ти декември 2016 г. за неучебен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на Община Бургас, във връзка с честването на 6-ти декември 2016 г. - Никулден и Празник на град Бургас.

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и
т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва

ЗАПОВЕД №3123/28.10.2016 г.

На основание чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.44, ал.2 от ЗМСМА
О П Р Е Д Е Л Я М :
1. Граници на районите на територията на Община Бургас, включени в системата на организирано поддържане на чистотата, в които през 2017 г. ще се предоставят услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, както следва:
А. Строителните граници на гр. Бургас, кварталите и населените места;
Б. Вилни зони и селищни образувания;
В. Други застроени терени извън границите на районите, посочени в т.А и
т.Б, включени в системата на организирано поддържане на чистотата.
2. Честота на извозване на битовите отпадъци по райони и видове съдове, както следва

ЗАПОВЕД № 2027/28.7.16 г.

относно

ЗАБРАНА продажбата, предлагането и сервирането на алкохолни напитки в заведенията и обектите от търговската мрежа, отстоящи на разстояние до 500 м. от стадион "Лазур" и в Приморски парк - Северен плаж, к-с "Лазур", гр. Бургас от 12.00 до 24.00 часа на 30.07.2016 година

и

ЗАБРАНА ползването на дронове и прелитането на делтапланери в района на спортната зона и стадион "Лазур" за времето от 17:00 до 21:00 часа на 30.07.2016 година.

ЗАПОВЕД №1973/26.07.2016 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

ЗАПОВЕД №1973/26.07.2016

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

 

 №1973/26.07.2016

 

На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) във връзка с подадени от собственици на имоти писмени сигнали с вх. рег. №№94-01-24581/25.07.2016 г., 94-01-24589/25.07.2016 г., 94-01-24591/25.07.2016 г., 94-01-24593/25.07.2016 г., 94-01-24596/25.07.2016 г., 94-01-24597/25.07.2016 г., 94-01-24599/25.07.2016 г., 94-01-24601/25.07.2016 г., 94-01-24602/25.07.2016 г. , 94-01-24606/25.07.2016 г. и  94-01-24606(1)/25.07.2016 г. 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

определям комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва:

 

                1. Стефка Георгиева Калева, директор на дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас

                2. Гергана Добрева Христова, гл. експерт в дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас

                3. Роза Кирилова Кирева - Иванова, гл. юрисконсулт в дирекция "Правно - нормативно обслужване", Община Бургас

                4. Татяна Михайлова Цонкова, гл. експерт в отдел "Координация и административен контрол", Областна администрация Бургас

5. Мария Петкова Тепавичарова, гл. експерт в отдел "Координация и административен контрол", Областна администрация Бургас

6. Милка Райнова Василева, началник сектор БДС, Областна дирекция на МВР - Бургас 

7. Светозар Стефанов Зехирев, ръководител териториално звено ГРАО - Бургас

 

                Проверката да се извърши в 7 (седем)-дневен срок от издаването на настоящата заповед, като за резултатите от проверката се състави протокол.

                Настоящата заповед да се обяви на таблото за обявления и на интернет страницата на Община Бургас.

                Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Бургас.

                Препис от заповедта да се връчи на Секретаря на Община Бургас, Директора на дирекция "Гражданска регистрация на населението", Областен управител на Областна администрация Бургас, Директора на Областна дирекция на МВР - Бургас, Ръководителя на ТЗ ГРАО Бургас за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

№1595/14.06.16г. на Кмета на Община Бургас, за отчуждаване и обезщетение на отчужден имот

№1594/03.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, за определяне комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД№1594

С Решение №54-18/21.07.2015г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП- ПУР) за трасе на обслужващ път от участъка между о.т.505-о.т.504 в регулацията на кв.Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, до УПИ ІІІ-41, отреден "за инфраструктура- КПС и Трафопост", в масив 44, землище кв. Рудник, гр.Бургас.

Трасето на новопредвидената улица с габарит 9.00м. започва от о.т.505 в регулацията на кв. Рудник  и достига до УПИ ІІІ-41 и УПИ ІV-41, в масив 44, местност "Чобан чаир", урегулирани с ПУП-ПРЗ за имот с пл. №41, одобрен със Заповед №4054/28.12.2009г. на Зам.-кмет на Община Бургас.

С писмо рег.№Z -1207/01.12.2015. год. на Директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас, с цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с изпълнение на обект "Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води - с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас", финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013год., включен като обект от първостепенно значение в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016год., приета с решение на Общински съвет - Бургас по точка 5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016год. заседание /Протокол №7/, e посочено, че е необходимо започване на  отчуждителна процедура на засегнатите 124/4873 кв.м. ид. части от ПИ №044027,  целият с площ 4873кв.м., по КВС на  землище  кв. Рудник, гр. Бургас, собственост на физически лица.

С решение №КЗЗ-26/28.10.2015г. на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и храните, е променено предназначението на общо 156 кв.м. земеделска земя, пета категория, неполивна,  в това число 124 кв.м.  от ПИ №044027 по КВС на землище  кв. Рудник, гр. Бургас.

Имот №044027,  целият с площ 4873кв.м. е собственост на София Костадинова Попова с ЕГН, Анастасия Костадинова Щерева с ЕГН, Атанас Костадинов Илчев с ЕГН и Стоянка Костадинова Димитрова с ЕГН, съгласно  нотариален  акт №62, том VІІ, д.№3107/30.04.1996г. за собственост на недвижими имоти, възстановени  по ЗСПЗЗ.

Останалата част от ПИ №044027, местност "Чобан чаир" по КВС на землище  кв.Рудник гр.Бургас, в размер на 4749  кв.м, отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 72 от Закона за наследството, при което е спазено  изискването на чл. 21, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, Община Бургас е възложила с договор от 02.02.2016год. на оценител, член на Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/, изготвяне на пазарна оценка на  посочените идеални части от имотите, предмет на отчуждаване.

Оценката е предадена на 18.03.2016г.

Оценителят е изследвал всички сделки с имоти в землището на кв. Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, регистрирани в Служба по вписванията -Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.02.2015год.  до 31.01.2016 год., като предмет на извършен анализ са общо 20 броя сделки с имоти, отговарящи на изискванията на §1, т.2 и т.3 от ДР на ЗОС- "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец.

В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл.22, ал.3, и ал.5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение е определено в размер 0,32095лева/кв.м, равен на осреднената цена за квадратен метър от анализираните сделки.

В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за имота, предмет на отчуждаване и размера на дължимото обезщетение, е публикувано на 26.04.2016 год. във вестниците "Капитал дейли", "Новинар" и "Черноморски фар", на интернет страницата на Община Бургас, на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, както и в техническата служба в кв. Рудник, гр.Бургас, Община Бургас.

Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота, оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 от ЗОС тримесечен срок, изтекъл е едномесечния срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1, установих че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

На основание чл.25, ал.2 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОС, чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията, и с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,

                                        ЗАПОВЯДВАМ:

 

І. ОТЧУЖДАВАМ 124/4873 кв.м. ид. части от поземлен имот  №044027,  целият с площ 4873кв.м., местност "Чобан чаир" по КВС на землище  кв.Рудник гр.Бургас, при граници на целия имот:  ПИ №№044026, 000064, 044040, 044054 и 044004, от собствениците на имота: София Костадинова Попова с ЕГН и постоянен адрес:  гр. Бургас, жк." Лазур", бл.75, ет.11, ап.4; Анастасия Костадинова Щерева с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Антим първи" №35,ет.2, ап.1; Атанас Костадинов Илчев с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, кв. Рудник, ул."Пеню Пенев" №3; и Стоянка Костадинова Димитрова с ЕГН и постоянен адрес:

гр. Бургас, кв. Рудник, ул."Кирил и Методий" №47. 

 ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците  на отчуждения имот в размер на 39,80 лв.(тридесет и девет лева и  осемдесет   стотинки) лева, при равни квоти, както следва:

-1/4 ид. част  за  София Костадинова Попова, равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

-1/4 ид. част за Анастасия Костадинова Щерева, равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

- 1/4 ид. част  за  Атанас Костадинов Вълчев равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

 -1/4  ид. част за Стоянка Костадинова Димитрова, равняваща се на 9,95(девет лева и деветдесет и пет стотинки) лева. 

ІІІ. Сумата по точка ІІ ще бъде преведена в едноседмичен срок след влизане в сила на настоящата заповед, по посочени от собствениците на отчуждения имот сметки, открити в "Общинска банка" АД - клон Бургас.

ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед отчужденият имот е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от Закона за общинската собственост.

V. Имотът да бъде завзет след изплащане на обезщетението.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите собственици по реда на чл. 25, ал.3 и ал.4 от от ЗОС.

VІ. Община Бургас придобива отчуждения имот без тежести на основание чл.25, ал.3 и ал.4 от ЗОС

Копие от заповедта да се постави на определените за това места - на таблото за обявления в сградата на Община Бургас, ул."Александровска" №26, на таблото за обявления в сградата на ТД "Изгрев" и в сградата в която се помещава техническата служба в кв.Рудник, гр. Бургас, на чиято територия се намира имота, предмет на отчуждаване и да се публикува на интернет страницата на общината.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й, чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

№1186/03.05.2016г. на Кмета на Община Бургас, за определяне комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна на адрес, както следва

Заповед №1047/23.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, определяне на комисия в състав, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

Заповед №667/15.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, за забрана пашата в горски територии в териториалния обхват...

На основание чл.125, ал.1 от Закона за горите, заповед №667/15.03.2016г. на Кмета на Община Бургас, за забрана пашата в горски територии в териториалния обхват на ТП"Държавно горско стопанство"- Бургас и ТП"Държавно ловно стопанство"- Ропотамо.

ЗАПОВЕД № 653/14.03.2016 за регламентиране на местата и времето за престой на туристически автобуси през лятото

ЗАПОВЕД № 349/09.02.2016 за забрана пашата на селскостопански животни

ЗАПОВЕД №3338/03.12.2015г. за обявяване на 4 декември 2015 година за неучебен ден за всички ученици от учебните заведения на територията на Община Бургас

ЗАПОВЕД №730/07.04.2015г. за надстрояване на сграда със статут на недвижима културна ценност

ЗАПОВЕД №1042/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №009037 в местността "Илилика" по КВС в землище в с.Извор, за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1041/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №014027 в местността "Чернозема" в землище в с.Извор, за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1041/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ №014027 в местността "Чернозема" в землище в с.Извор, за срок от 10 години

ЗАПОВЕД №1040/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, за срок 10 години

ЗАПОВЕД №1040/29.04.2015г. за откриване на Процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, за срок 10 години

Заповед №2089/22.08.2014 г. относно налагане на мерки във връзка с констатирани огнища на "син език"

Заповед №1749/08.07.2014 г. за Приемане на Временна организация и безопасност на движението на обект "Рехабилитация на надлез "Владимир Павлов"

Заповед №138/20.01.2014 г. за обявяване на на грипна епидемия за периода от 20.01.2014г. до 22.01.2014г.

Заповед №130/17.01.2014 г. за обявяване на на грипна епидемия за периода от 17.01.2014г. до 22.01.2014г.

Заповед №28/07.01.2015 г. за отнемане на Разрешение за удължено работно време издадено на "Джулиан клубс"ООД

Заповед №3080/14.11.2014 г. за компетентни органи и правила за разглеждане на заявленията по ЗДОИ в Община Бургас

Заповед №2602/02.10.2014 г. за утвърждаване на номерация на избирателни секции в Община Бургас, за лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции

Заповед №2460/25.09.2014 г. за заличаване на избирателна секция № 02-04-00-289-"Специализирана болница за активно лечение на пневмофизиатични заболявания - Бургас" ЕООД

Заповед №1270/22.05.2014 г. за ангажиране на превозни средства за изборите

Заповед №3246/21.11.2013 г. за обявяване на 6.12.13 г. - Никулден за неучебен ден

Заповед №3158/12.11.2013 г. ползване на паркинг между сградите на Община Бургас и ОББ

Заповед №2898/23.10.2013 г. за преброяване на животни

Заповед №490/22.02.2013 г. за определяне на работното време при събиране на местните данъци и такси

Заповед №463/19.02.2013 г. за забрана пашата на селскостопански животни

Заповед 97/10.01.13 за оттегляне на Разрешение №53/20.12.2012 г. за премахване и изкореняване на декоративна дървесна растителност

Заповед 2965/06.11.12 за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 2894/30.10.12 относно определяне граници на територията на Община Бургас за предоставяне на услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и честота на извозване на отпадъците

Заповед 2540/04.10.2012 г. за предприемане на превантивни мерки, с цел осигуряване на нормално функциониране на инфраструктруктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Бургас и намаляване последствията за населението при усложнена зим

Заповед 2514/03.10.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 2513/03.10.2012 г. за въвеждане на платено локално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците, живущи на улици и площади - общинска собственост с въведен режим за платено паркиране - "Синя зона"

Заповед 2038/20.08.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 1600/03.07.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 1313/30.05.2012 г. за въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 630/12.03.2012 г.з а въвеждане в експлоатация на участъци от "Синята зона" гр.Бургас

Заповед 1054/27.04.2012 г. за определяне на маршрути за туристически автобуси влизащи в гр.Бургас през туристически сезон Лято 2012

Заповед №511/29.02.2012 г. за забрана на пашата на селскостопански животни в определени територии

Заповед №507/29.02.2012 г. във връзка за улесняване на данъкоплатците, в периода за внасяне на данъци се въвежда плаващо работно време на служителите

Заповед №233/26.01.2012 г. за създаване на нормален режим на работа в училища и детски заведения във връзка с усложняване на зимната обстановка в региона

Заповед №2991/16.12.2011 г. във връзка с предстоящото честване на коледните и новогодишни празници и осигуряване на спокойствие и условия за труд и отдих на гражданите на територията на гр.Бургас

Заповед №2746/17.11.2011 г. за обявяване на 06.12.2011 г. - празник на гр. Бургас за неучебен ден

Заповед №2702/10.11.2011 г. за прилагане на транспортна схема за обслужване на учениците и децата от селата