Покани за консултации

Размер на шрифта: A A A Назад

Покана за провеждане на допълнителни консултации

изх. № 90-00-2/4/24.01.22 г.

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПП „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

П О К А Н А

Относно: жребий при попълване съставите на СИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Насрочвам допълнителни консултации на 28.01.2022г. , в сградата на община Бургас, ул. „Александровска“ 26, Зала 1, днес,28.01.2022г., в 17,00ч. в съответствие с Решение 503-МИ / 24.08.2021г. на ЦИК. Моля, носете документите, описани в Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК от 24.01.2022 г.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/

КМЕТ ОБЩИНА БУРГАС

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на СИК и ПСИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, на 27.02.2022 г.

изх. № 90-00-2/24.01.22 г.

ДО

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“

ПП „ДПС“

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА

П О К А Н А

Относно: провеждане на консултации за определяне на състава на секционните избирателни комисии (СИК) и съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С Указ № 271 от 01.11.2021 г. на Президента на Република България, обн. ДВ, бр. 92/05.11.2021 г. за дата на произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас е определен 27.02.2022 г.

На основание чл. 91, ал. 1, от Изборния кодекс, Решение № 1074 – МИ / 20.01.2022 г. на ЦИК и Решение № 324 - ЧМИ/21.01.2022 г. на ОИК, отправям настоящата покана към ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции, за участие в консултации за определяне на съставите на СИК и ПСИК на 28.01.2022 г. (петък) от 10.00 часа. Консултациите ще се проведат в заседателната зала в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26.

За участие в консултациите, на основание чл. 91, ал. 4, т. 1-3, представителите на политическите партии и коалиции, следва да представят:

а) писмено и на електронен носител (формат Excel), предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

Забележка: Моля обърнете внимание на разпоредбата на чл.92, ал.9 от Изборния кодекс за действия при непредставяне на всички членове, на които имате право.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.11.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции – ПП „Продължаваме промяната“, Коалиция „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДПС“, Коалиция „БСП за България“, ПП „Има такъв народ“, Коалиция „Демократична България – Обединение“ и ПП „Възраждане“. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Подробни указания и изисквания, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК и ПСИК, се съдържат в Решение № 1074 - МИ/20.01.2022 г. на ЦИК и Решение № 324 - ЧМИ/21.01.2022 г. на ОИК. Уведомявам Ви, че в официалния сайт на Община Бургас www.burgas.bg в рубрика ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ на 27.02.2022 г. се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на предстоящите избори.

Моля, всички участници в консултациите да носят предпазни маски за лице.

Настоящата покана да бъде изпратена на електронните адреси на поканените партии и коалиции, както и обявена на интернет страницата на Община Бургас.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ / п/

КМЕТ ОБЩИНА БУРГАС