Анкета

Font size: A A A back

ДОКЛАДИ

АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С РАРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2021 -2027