До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ХIII-79 и УПИ XI-81 в кв.163 по плана на зона „Д“, ж.р.„Меден рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.602 и 07079.671.369 по КК на гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 9 May 2022, 00:00
Valid till: Monday, 23 May 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 153 Last changed: 13:35:52, 09 May 2022