До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ V-5а в кв.26 по плана на зона „В“, ж.р.„Меден рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.291 по КК на гр. Бургас

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 9 May 2022, 00:00
Valid till: Monday, 23 May 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 183 Last changed: 13:36:46, 09 May 2022