ДО Заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-233, кв.21 по плана на с.Извор, ПИ с идентификатор 32367.501.233 по КККР на с.Извор, Община Бургас.

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 23 June 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 7 July 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 430 Last changed: 15:26:47, 24 June 2021