ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ X- 722, КВ.44 ПО ПЛАНА НА КВ. САРАФОВО

Font size: A A A back
Posted on:
Valid till: Tuesday, 7 December 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 204 Last changed: 10:46:50, 23 November 2021