Съобщение до собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XXIII – 5685, 5686, кв.29 по плана на ж.к. „Възраждане гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.617.230 по КК на гр.Бургас

Posted on: Friday, 19 March 2021, 00:00
Valid till: Thursday, 1 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1107 Last changed: 12:02:31, 19 March 2021