СЪОБЩЕНИЕ До ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА УПИ ХIХ-1631,кв.100 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас ,ПИ с идентификатор 07079.31.1.29 ПО КК ,гр. БУРГАС.

Font size: A A A back
Posted on: Monday, 29 November 2021, 14:12
Valid till: Tuesday, 12 January 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 158 Last changed: 14:15:39, 29 November 2021