СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.614.154, УПИ XVIII-7279, КВ.42 ПО ПЛАНА НА Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 2 March 2021, 00:00
Valid till: Monday, 15 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1202 Last changed: 10:36:19, 02 March 2021