Съобщение до всички собственици на съществуващата сграда с идентификатор 07079.610.291.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в УПИ I-2209, кв. 8, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.291 по КККР на гр. Бургас, на административен адрес: ул

Posted on: Monday, 29 March 2021, 00:00
Valid till: Wednesday, 7 April 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1296 Last changed: 15:17:19, 29 March 2021