Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права за одобрено изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-616,615, кв.26, по плана на кв. „Победа“, гр. Бургас

Posted on: Monday, 30 January 2023, 10:25
Valid till: Monday, 13 February 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 256 Last changed: 10:27:08, 30 January 2023