Съобщение до всички заинтересовани собственици за разработен проект за ПУП-ПРЗ по плана на ПЗ "Победа", кв.8

Posted on: Monday, 1 March 2021, 00:00
Valid till: Sunday, 14 March 2021, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 1079 Last changed: 09:38:08, 01 March 2021