Съобщение за издадена заповедз, за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.768 по КККР на гр.Бургас / местност Неравното, бивша местност (Кабата)/, землище на кв.Ветрен

Font size: A A A back
Posted on: Wednesday, 18 May 2022, 10:20
Valid till: Wednesday, 1 June 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 219 Last changed: 10:46:32, 18 May 2022