Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.604.265 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП ПРЗ за УПИ II-290, УПИ XIII-146 и УПИ IV-486 в кв.49 по плана на ПЗ

Posted on: Friday, 26 May 2023, 00:00
Valid till: Friday, 9 June 2023, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 321 Last changed: 14:22:01, 26 May 2023