Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1569 по КК на гр.Бургас / м.Мадика/

Font size: A A A back
Posted on: Thursday, 19 May 2022, 11:01
Valid till: Thursday, 2 June 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 161 Last changed: 11:01:59, 19 May 2022