Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП- ПЗ за УПИ I в кв.12 по плана на ж.к.“Братя Миладинови“, ПИ с идентификатор 07070.619.65 по КК на гр. Бургас.

Posted on: Tuesday, 9 February 2021, 09:05
Valid till: Tuesday, 23 February 2021, 09:05
Download as PDFDownload as PDF Views: 1001 Last changed: 12:07:42, 09 February 2021