Съобщение за изготвен служебен проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX-341 и УПИ I-330, кв.45 по плана на ж.к. „Славейков“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.602.341 и 07079.602.330 по КК на

Font size: A A A back
Posted on: Tuesday, 10 May 2022, 00:00
Valid till: Tuesday, 24 May 2022, 00:00
Download as PDFDownload as PDF Views: 155 Last changed: 13:52:36, 10 May 2022